مدیریت سازمان های دولتی, دوره (4), شماره (16), سال (2016-12) , صفحات (9-30)

عنوان : ( بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتی )

نویسندگان: محمد مهرآیین , افسانه یوسف پور , سیده فریما تقوی سبزواری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمان‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند، درگذشته سازمان‌ها بر حفظ و محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات و داده‌ها تأکید داشتند، اما در حال حاضر اشتراک اطلاعاتی در سرتاسر مرزهای سازمانی اولویت اصلی آن‌هاست. بااین‌وجود فرایند به اشتراک‌گذاری اطلاعات با چالش‌ها و عوامل اثرگذار بسیاری روبرو است. بر این اساس پژوهش حاضر سعی در بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر میزان و نحوۀ اشتراک اطلاعات میان سازمان‌های دولتی دارد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی- تحلیلی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات ادارات کل دولتی استان خراسان رضوی در شهر مشهد می‌باشد. که بر اساس آمار و اطلاعات موجود تعداد آنها حدود 130 نفراست، با استفاده از فرمول کوکران برای جامعۀ معلوم نمونه‌ای مشتمل بر 108 نفر انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌های مورد‌نیاز از پرسشنامه استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از الگوی مدل‌یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته‌های پژوهش بیانگر تأثیر رهبری سطح بالا، ارتباط و تعامل دوجانبه، سازگاری، حمایت مدیریت عالی، هزینه‌های مالی، فرایند امنیت، مزایا و ریسک‌های مورد انتظار بر میزان اشتراک اطلاعات میان سازمان‌های دولتی است اما قوانین و سیاست‌ها، اعتماد بین سازمانی و قابلیت‌های فناوری اطلاعات تأثیر معنی‌داری بر میزان اشتراک اطلاعات میان سازمان‌های دولتی نداشته است.

کلمات کلیدی

اشتراک‌گذاری اطلاعات؛ دولت‌به‌دولت (G2G)؛ اشتراک‌گذاری اطلاعات میان سازمان‌های دولتی؛ دولت الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060044,
author = {مهرآیین, محمد and یوسف پور, افسانه and تقوی سبزواری, سیده فریما},
title = {بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتی},
journal = {مدیریت سازمان های دولتی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {16},
month = {December},
issn = {2322-522x},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {اشتراک‌گذاری اطلاعات؛ دولت‌به‌دولت (G2G)؛ اشتراک‌گذاری اطلاعات میان سازمان‌های دولتی؛ دولت الکترونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتی
%A مهرآیین, محمد
%A یوسف پور, افسانه
%A تقوی سبزواری, سیده فریما
%J مدیریت سازمان های دولتی
%@ 2322-522x
%D 2016

[Download]