آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (32-43)

عنوان : ( طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P55 )

نویسندگان: حسین انصاری , محمد حسن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه‌های آتی، عمده کشور‌های جهان به جهت رشد لجام گسیخته جمعیت و نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزی و نیز رشد سریع سطح استاندارد زندگی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم و به تبع آن رشد نیاز به محصولات صنعتی و کشاورزی، با بحران شدید آب مواجه خواهند شد. بنابراین استفاده مطلوب و بهینه از منابع آب از یک سو و از سوی دیگر افزایش سطح تولیدات کشاورزی و افزایش بهره‌وری در کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این ارتباط، طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری رطوبت و دمای خاک و نیز تعیین عصاره اشباع خاک به طور همزمان مدنظر قرار گرفت که نهایتاً تلاش سه ساله و ارتقای سطح کیفی سنسورها و دیتالاگر ساخته شده، این امر را در سال 1391 میسر ساخت. کاربرد دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی مذکور با نام تجاری REC-P55، در آزمایش‌های میدانی نشان داد که این دستگاه می‌تواند با دقت 05/0 درصد و صحت 5/0 درصد در خاکهای با بافت‌ متفاوت و نیز در اعماق مختلف داده‌های رطوبت وزنی خاک را ثبت نماید. به طوری که مقایسه رطوبت ثبت شده توسط دستگاه و روش وزنی دارای همبستگی حدود 99% بود. همچنین با عنایت به قابلیت‌های دستگاه، مشخص شد که امکان ایجاد پروفیل‌ رطوبتی خاک به راحتی با این دستگاه وجود دارد و دستگاه در مقایسه با بلوک‌های گچی و دستگاه PR2 نتایج دقیق‌تری را بدست می‌دهد.

کلمات کلیدی

, رطوبت خاک, دما, شوری, آبیاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060063,
author = {انصاری, حسین and حسن پور, محمد},
title = {طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P55},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {32--43},
numpages = {11},
keywords = {رطوبت خاک، دما، شوری، آبیاری، اندازه‌گیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P55
%A انصاری, حسین
%A حسن پور, محمد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]