علوم زمین, ( ISI ), دوره (26), شماره (101), سال (2016-10) , صفحات (69-78)

عنوان : ( رسوب شناسی سدهای طولی در رودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان) )

نویسندگان: حمیده قادری فیجانی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز الیاتو با شکلی کشیده و مساحتی درحدود 89/ 52کیلومتر مربع، درجنوب باخترفریمان واقع گردیده است. به منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات وعوامل موثربرریزشوندگی، 35 نمونه رسوب از محورمرکزی سدهای طولی رودخانه مورد مطالعه برداشت شده و مشخص شدکه روندتغییرات اندازه ذرات از الگوی نمایی کاهش به سمت پایین دست پیروی کرده است. تغییرات سنگ شناسی و زمین ریخت شناسی وگسل خوردگی از عوامل موثردر تغییرات درصد شیب رودخانه به سمت پایین دست هستند. براساس مطالعات پتروگرافی، رسوبات بستر رودخانه بیشتر خرده های آذرین از قبیل سرپانتین وگابرو هستند. همچنین براساس مطالعات رسوب شناسی، رسوبات سدهای طولی رودخانه مورد مطالعه عمدتاً دارای (جورشدگی بد و بسیاربد)، کج شدگی (تقریباً متقارن تا بسیارمثبت) وکشیدگی (متوسط وپهن) هستند. دراین رودخانه شش رخساره رسوبی شامل گراول دانه پشتیبان(Gcm)،گراول زمینه پشتیبان (Gmm)، گراول بالایه بندی افقی(Gh)، ماسه توده ای (Sm)، گل لامیناسیون دار (Fl) وگل توده ای(Fm) شناسایی شده است. رخساره های موجود در سه عنصرساختاری، کانال(CH)، سدها و اشکال لایه ای (GB) و رسوبات ریز خارج از کانال(FF) تشکیل شده اند. با توجه به مجموعه های رخساره ای وعناصرساختاری، مدل رسوبی رودخانه مورد مطالعه، بریده بریده با بار بسترگراولی است.

کلمات کلیدی

, سدهای طولی, رسوب شناسی, رخساره رسوبی, عناصرساختاری, مدل رسوبی, رودخانه الیاتو, فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060064,
author = {قادری فیجانی, حمیده and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {رسوب شناسی سدهای طولی در رودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)},
journal = {علوم زمین},
year = {2016},
volume = {26},
number = {101},
month = {October},
issn = {1023-7429},
pages = {69--78},
numpages = {9},
keywords = {سدهای طولی، رسوب شناسی، رخساره رسوبی، عناصرساختاری، مدل رسوبی، رودخانه الیاتو، فریمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رسوب شناسی سدهای طولی در رودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)
%A قادری فیجانی, حمیده
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2016

[Download]