سلامت کار ایران-Iran Occupational Health, دوره (13), شماره (4), سال (2016-10) , صفحات (1-11)

عنوان : ( مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: حسین فلاحی طرقی , محمدحسین عباسپور فرد , امین اظهری , مهدی خجسته پور , امین نیکخواه کلاچاهی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تسریع در گسترش مکانیزاسیون عملیات مختلف کشاورزی و کاربرد تراکتور به عنوان یکی از مهم ترین ماشین های کشاورزی ضرورت توجه به وضعیت سلامت و ایمنی کاری و ارگونومی کاربران این وسیله وجود دارد و زوایای قرارگیری پای کاربران تراکتور بر کاهش آستانه درد عضله گاستروکنیمیوس آن ها هنگام کلاچ گیری BMI روش بررسی: در این تحقیق اثر شاخص به عنوان تراکتور های متداول در ایران و با استفاده از MF و 399 MF با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها بر روی دو تراکتور 285 30 نفر به عنوان راننده انجام شد. بیش تر (در محدوده طبیعی)، زاویه قرارگیری زانو و ران پای BMI افراد با شاخص ،MF یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تراکتور 285 کم تر، از میزان کاهش آستانه درد کم تری در حین کلاچ گیری برخوردارند. در نتیجه این افراد با فشاره ای نامتعارف کم تری در هنگام کلاچ گیری تراکتور بیش ترین ضرایب رگرسیونی را در تمام فواصل زما نی در حین و BMI شاخص MF بر روی عضله گاستروکنیمیوس روبه رو بودند. در تراکتور 399 MF285 پس از کلاچ گیری داشت و تأثیر این متغیر در تمامی فواصل زمانی بر روی کاهش آستانه درد رانندگان، بیش ترین مقدار بود. به طوری که با افزایش یک واحد در 0 نیوتن کاهش می یابد. نتایج / 0 و 69 /89 ، میانگین کاهش آستانه درد در 30 ثانیه و 60 ثانیه کلاچ گیری و پس از 60 ثانیه استراحت به ترتیب 1 BMI شاخص 76 و 100 درجه ، میزان کاهش ، 24 کیلوگرم بر مترمربع ، 101 / زاویه های زانو، ران و مچ پا به ترتیب 75 ،BMI کاربرد الگوریتم ژنتیک نشان داد که شاخص ،BMI نیز که شاخص MF 0 نیوتن کاهش می دهد. برای کاربران تراکتور 399 / را به 016 MF آستانه درد عضله گاستروکنیمیوس کاربران تراکتورهای 285 0 نیوتن می باشد. / 115 و 95 درجه، کاهش آستانه درد در حدود 316 ، 24 کیلوگرم بر مترمربع، 130 / زاویه های زانو، ران و مچ پا به ترتیب 86 تأثیر منفی بر کاهش آستانه درد داشت . عضله BMI نتیجه گیری: در اکثر فواصل زمانی در حین و پس از کلاچ گیری در هر دو تراکتور ، شاخص BMI تاثیر منفی بر کاهش آستانه درد داشت. عضله گاستروکنیمیوس کاربرانی که شاخص BMI (درمحدوده طبیعی) بیشتری داشتند، در هنگام کلاچ گیری تحت تنش کمتری قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ارگونومی, تراکتور, راننده, زاویه, عضله و گاستروکنیمیوس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060066,
author = {فلاحی طرقی, حسین and عباسپور فرد, محمدحسین and امین اظهری and خجسته پور, مهدی and نیکخواه کلاچاهی, امین and روحانی, عباس},
title = {مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیک},
journal = {سلامت کار ایران-Iran Occupational Health},
year = {2016},
volume = {13},
number = {4},
month = {October},
issn = {1735-5133},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {ارگونومی، تراکتور، راننده، زاویه، عضله و گاستروکنیمیوس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیک
%A فلاحی طرقی, حسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A امین اظهری
%A خجسته پور, مهدی
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A روحانی, عباس
%J سلامت کار ایران-Iran Occupational Health
%@ 1735-5133
%D 2016

[Download]