نقد و نظر, دوره (21), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (30-57)

عنوان : ( تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری )

نویسندگان: رسول حسین پور , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع این نوشتار شخصی‌شدنِ پدیدۀ دین‌داری و کالاشدگی مقولۀ معنویت است که یکی از مسئله‌های عصر فرانوگرایی و انسان مضطرب دنیای فناوری شده است. سال‌ها جست‌وجو در پی نیاز فطری انسان - پیوند با فراماده - که با گریزِ فراوان از دین‌مداری همراه بود، گزیری از پذیرش نسخه‌های بدلی ادیان جانشین و صورتکی از عرفان‌های خودبنیاد به بار نیاورد. نظام سرمایه‌داری سایه‌ای فراخ بر سر بازار اقتصاد مغرب و مشرق گستراند و «مصرف» را سراسرِ هستی و چیستی انسانیت جلوه بخشید. در نتیجه «مرجعیت معنوی» که تا دیرگاهی برخاسته از نهادهای سنتی بود از میان رفت. «فرهنگ و دین» تن‌پوشی اقتصادی به تن کردند و با نشان‌های تجاریِ گونه‌گون در بازار تجارت دینی، چونان کالایی پُرخریدار به فروش رسیدند. روش این پژوهش توصیفی_ تحلیلی به همراه نقد رویکرد جدید غرب به دین و معنویت است؛ ساحتی که انسانِ عصر جدید دست خویش را در گزینشِ آنچه او را به فراماده پیوند می‌دهد آزاد دیده و معنویت‌های نوپدید نیز در بستر شعار «دین طبق سفارش شما»، فعالیتی پُرسود برای خود آفریدند. هدف این مقاله نیز اثبات این مسئله است که غرب پس از دوره شکوفایی، دوره زوالی را تجربه کرده است که با نادیده‌انگاری پیوند دین و معنویت و‌گرایش به معنویت خودساخته، ساحت قُدسی عالم را از زمین جدا کرد و اگرچه به فرامادی‌گرایی روی آورد، با این حال مرتبۀ فرامادیِ هستی را این‌جهانی نگریست.

کلمات کلیدی

عصر جدید اضطراب؛ معنویت؛ دنیوی‌شدن؛ فرامادی‌گرایی؛ شخصی‌شدن و انفسی‌سازی دین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060069,
author = {حسین پور, رسول and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری},
journal = {نقد و نظر},
year = {2016},
volume = {21},
number = {3},
month = {December},
issn = {1062-8952},
pages = {30--57},
numpages = {27},
keywords = {عصر جدید اضطراب؛ معنویت؛ دنیوی‌شدن؛ فرامادی‌گرایی؛ شخصی‌شدن و انفسی‌سازی دین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری
%A حسین پور, رسول
%A حسینی, سیدمرتضی
%J نقد و نظر
%@ 1062-8952
%D 2016

[Download]