بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( ارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین بدست آمده از شیر دامهای اهلی بر - باکتری بیماریزای Pseudomonas tolaasii )

نویسندگان: سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از انگیزههای پرورش قارچ تکمهای سفید ) Agaricus bisporus (، تأمین پروتئین تکمیلی مورد نیاز انسان میباشد. عوامل بیماریزا هر ساله خسارت قابل توجهای را به محصول قارچ خوراکی وارد میکنند. در این بین، بیماری باکتریایی لکه قهوهای قارچ خوراکی با عامل Pseudomonas tolaasii به دلیل شرایط دمایی و رطوبتی مناسب سالنهای پرورش قارچ هرساله خسارت کمی و کیفی را به محصولات تولیدی وارد میکند. با توجه به نحوه مصرف قارچ خوراکی و محدودیت استفاده از سموم و دیگر مواد شیمیایی در کنترل این بیماری و مقاومتی که میکروارگانیسمها نسبت سموم پیدا کردهاند، به کارگیری ترکیبات نوین با قدرت ضد میکروبی بالا از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. در بررسی حاضر ترکیب دو پپتید فعال و مهم لاکتوفرین موجود در شیر شتر )لاکتوفرامپین و لاکتوفریسین( تحت عنوان لاکتوفرین کایمر به صورت نوترکیب تولید و فعالیت آن بر عامل بیماری لکه قهوهای مورد ارزیابی قرار گرفت. این پروتئینهای ضد میکروبی در باکتری های گرم منفی به طور خاص به پروتئین های پورین حاضر در سطح غشاء خارجی سلول متصل شده و باعث انتشار سریع مواد به بیرون از سلول باکتری میشوند و افزایش حساسیت باکتری به شوک اسمزی و دیگر مولکولهای ضد باکتریایی شناخته شده را سبب میشوند. در این پژوهش فعالیت ضد باکتریایی پپتید کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین با استفاده از روش انتشار دیسک - ارزیابی گردید. بدین منظور پس از تعیین چگالی نوری ) OD ( در طول موج 600 نانومتر، 100 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری بر روی محیط کشت آگار غذایی پخش گردید. در ادامه مقادیر 10 ، 20 و 40 میکرولیتر از ترکیب پپتید کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین با - غلظت 3 / 0 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی دیسک کاغذی ) 6 میلیمتری( قرار داده شد و پس از 10 دقیقه بر روی میحط کشت قرار گرفت. پتریها به مدت 30 دقیقه در دمای 4 درجه سلسیوس برای تثبت پروتئین موجود در دیسک و سپس به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 28 درجه سلسیوس برای رشد باکتری نگهداری شدند. میزان فعالیت ضد میکروبی پپتید کایمری با اندازه گیری قطر هاله بازدارنده ایجاد شده در اطراف دیسکها بررسی گردید. نتایج حاصل نشان داد که پروتئین مورد بررسی در غلظت 10 میکرولیتر 8 / 9 میلیمتر، در غلظت 20 میکرولیتر 4 / 14 میلیمتر و در غلظت 40 میکرولیتر 2 / 21 میلیمتر قطر هاله بازدارنده بدست آمد. با افزایش غلظت پروتئین کایمری ( 40 میکرولیتر( اثرات ضد میکروبی بالاتری بدست میآید. با توجه به اثر مثبت بدست آمده از پپتید کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین – در کنترل عامل بیماری لکه قهوهای قارچ خوراکی تکمهای و قابلیت خوراکی بودن پروتئین فوق برای انسان و ماندگاری بالا )مقاومت به حرارت 90 درجه سلسیوس(، استفاده از پروتئین فوق جهت کنترل باکتریهای بیماریزای گیاهی خصوصا در بخش پس از برداشت را میتوان به عنوان یک راهکار جدید مد نظر داشت.

کلمات کلیدی

, اثر ضد میکروبی, پروتئین نوترکیب, Pseudomonas tolaasii
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060087,
author = {طریقی, سعید},
title = {ارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین بدست آمده از شیر دامهای اهلی بر - باکتری بیماریزای Pseudomonas tolaasii},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثر ضد میکروبی، پروتئین نوترکیب، Pseudomonas tolaasii},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین بدست آمده از شیر دامهای اهلی بر - باکتری بیماریزای Pseudomonas tolaasii
%A طریقی, سعید
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]