حکمت صدرایی, سال (2018-9)

عنوان : ( تحلیل نقدهای متاخران بر دیدگاه ملاصدرا درباره ادراک صورتهای خیالی )

نویسندگان: محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حقیقت علم و ادراک و چگونگى حصول آن برای نفس ناطقه در حکمت متعالیه صدرایى از مرحله معرفت‏شناسى فراتر رفته و وارد مباحث هستى‏شناسى شده است. صدرالمتالهین در دو حوزه ادراکات جزئی خیالی و ادراکات کلی عقلی، نوآورى‌هایی دارد که در فلسفه‌هاى پیش از وى سابقه نداشته است. دیدگاه وى درباره مصدر بودن نفس در حصول ادراکات جزئی خیالی، از سوی برخی شارحان فلسفه‌ی وى مورد پذیرش قرار نگرفته است. در نوشتار حاضر، تلاش شده است تا مظهریت نفس در ادراکات خیالی جزئى اثبات شود و نقدهای متاخران بر دیدگاه ملاصدرا، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. براساس دیدگاه‌ مظهریّت نفس نسبت به ادراکات جزئی خیالی، این نتیجه به دست می‌آید که همه انسانها در ادراک امور مادى و محسوس، در عالم مثال منفصل سیر کرده و ارتباط دائمى با این عالم برقرار مى‏کنند، بدون اینکه خود توجه تفصیلی به این ارتباط داشته باشند.

کلمات کلیدی

, ادراک جزئی, ادراک خیالی, مظهریت نفس, مصدریت نفس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060091,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تحلیل نقدهای متاخران بر دیدگاه ملاصدرا درباره ادراک صورتهای خیالی},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2018},
month = {September},
issn = {2322-1992},
keywords = {ادراک جزئی، ادراک خیالی، مظهریت نفس، مصدریت نفس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقدهای متاخران بر دیدگاه ملاصدرا درباره ادراک صورتهای خیالی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2018

[Download]