پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (9), شماره (33), سال (2016-12) , صفحات (85-112)

عنوان : ( واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانی )

نویسندگان: سیدوحید شالباف یزدی , شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش‌های جدی در اداره‌ی اثربخش وجوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حصول اطمینان از وجود مدیرانی شایسته و متخصص در این نهادها است. وجود چنین مدیرانی می‌تواند منابع سرمایه‌گذاران را به شکل مطلوب اداره کرده و بازدهی مطلوبی را برای صاحبان سرمایه خود به ارمغان آورد. این پژوهش به منظور مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد مدیران سرمایه‌گذاری موفق با رویکرد سرمایه انسانی انجام گرفته است. از آنجا که کاوش در دنیای ذهنی و تجارب افراد و استخراج نگرش آنها مستلزم بهره‌گیری از روش‌های کیفی پژوهش می‌باشد لذا در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا با 15 نفر از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق که دارای بیشترین نمره ارزیابی عملکرد (معیارهای شارپ و سورتینو) بودند مصاحبه عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در قالب مضامین دسته‌بندی شدند که با توجه به آنها ابعاد ویژگی‌های مدیران سرمایه‌گذاری موفق به پنج بعد ویژگی‌های رفتاری، فنی، فردی، مدیریتی و میان فردی طبقه‌بندی شدند که هرکدام از این ابعاد خود از مفاهیم دیگری تشکیل شده‌اند. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور دستیابی به سطح مطلوب عملکرد و موفقیت، باید دارای مجموعه‌ای از خصوصیات و ویژگی‌های مشهود و نامشهود باشند. در واقع، این یافته‌ها بیانگر سیمای مدیران سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه ایران است که می‌تواند به عنوان یک شاخص برای مدیرانی که قصد دارند به الگوهای مطلوبی در عرصه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شوند مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مدیر سرمایه گذاریریا, ارزیابی عملکرد, سرمایه انسانی, تحلیل محتوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060093,
author = {شالباف یزدی, سیدوحید and ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز},
title = {واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {33},
month = {December},
issn = {2538-3418},
pages = {85--112},
numpages = {27},
keywords = {مدیر سرمایه گذاریریا، ارزیابی عملکرد، سرمایه انسانی، تحلیل محتوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانی
%A شالباف یزدی, سیدوحید
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2016

[Download]