پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (21), شماره (59), سال (2016-3) , صفحات (117-139)

عنوان : ( تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , سولماز الهامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه آنچه برای سازمان ها نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، توانایی سازگاری با تغییرات مداوم محیطی است. رهبران سازمان با تشویق ابتکارات فردی، القای اعتماد و افزایش مسئولیت پذیری کارکنان، فضایی را ایجاد می کنند که سازمان را به راحتی به سمت و سوی تغییر و انطباق برای تأمین اهداف سازمان هدایت نماید. به اشتراک گذاشتن دانش در میان مدیران، سازمان را در هماهنگی میان استراتژهای سطوح مختلف و قدرت تغییر و تطابق یاری می رساند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر سبک رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر میزان انطباق و سازگاری استراتژی های کلی سازمان با محیط و عملکرد سازمان است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران عامل شرکت های تابعه و زیرمجموعه توانیر هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نر مافزار اسمارت پی ال اس است . نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط متلاطم محیطی حاکم بر شرکت های جامعه آماری در سال های اخیر، اشتراک دانش و رهبری نوآورانه با عملکرد سازمان رابطه مثبت و مستقیم داشته و هر دو می توانند تطابق و سازگاری سازمان به محیط بیرونی را افزایش داده و منجر به هماهنگی استراتژیک شوند، اما هماهنگی استراتژیک بر عملکرد تأثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, رهبری نوآورانه, اشتراک دانش, هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060123,
author = {رحیم نیا , فریبرز and پویا, علیرضا and الهامی, سولماز},
title = {تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر)},
journal = {پژوهش های مدیریت راهبردی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {59},
month = {March},
issn = {2228-5067},
pages = {117--139},
numpages = {22},
keywords = {رهبری نوآورانه، اشتراک دانش، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پویا, علیرضا
%A الهامی, سولماز
%J پژوهش های مدیریت راهبردی
%@ 2228-5067
%D 2016

[Download]