مطالعات ترجمه, دوره (12), شماره (47), سال (2014-12) , صفحات (33-45)

عنوان : ( شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه )

نویسندگان: فاطمه حیدری , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد دو ترجمه از سرگذشت حاج بابای اصفهانی را با یکدیگر و با متن اصلی مقایسه نماید.

کلمات کلیدی

, هنجارهای اجتماعی-فرهنگی, فرایند ترجمه, سرگذشت حاج بابای اصفهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060125,
author = {فاطمه حیدری and علیزاده, علی},
title = {شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2014},
volume = {12},
number = {47},
month = {December},
issn = {1735-0212},
pages = {33--45},
numpages = {12},
keywords = {هنجارهای اجتماعی-فرهنگی، فرایند ترجمه، سرگذشت حاج بابای اصفهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه
%A فاطمه حیدری
%A علیزاده, علی
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2014

[Download]