علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (1), سال (2017-6)

عنوان : ( نقش واسط معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان(موردمطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: قدیر یوسف پور اوندری , غلامرضا ملک زاده , حمید عرفانیان خان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پزوهش نقش میانجی معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد بررسی وکلیه فرضیات اصلی وفرعی تحقیق ازاطلاعات مستخرج ازپرسشنامه هاتاییدوپذیرفته شدند

کلمات کلیدی

, معنویت سازمانی, رهبری اخلاق مدار, خودکارآمدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060137,
author = {یوسف پور اوندری, قدیر and ملک زاده, غلامرضا and حمید عرفانیان خان زاده},
title = {نقش واسط معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان(موردمطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2017},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1383},
keywords = {معنویت سازمانی، رهبری اخلاق مدار، خودکارآمدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش واسط معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان(موردمطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)
%A یوسف پور اوندری, قدیر
%A ملک زاده, غلامرضا
%A حمید عرفانیان خان زاده
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2017

[Download]