مدیریت فرهنگ سازمانی, دوره (14), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (909-936)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) )

نویسندگان: سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی , حمیدرضا کوشا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت عملکرد از مباحث ویژة مدیریت استراتژیک منابع انسانی است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان محسوب می‌شود. در صورتی ‌که مدیریت عملکرد متناسب با ملزومات و پیش‌نیازهای آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می‌تواند بخشی از مسائل و مشکلات سازمان را شناسایی و برای حل آن‌ها، راهکارهای عملی ارائه کند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد طبق روش تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف، توصیفی و کاربردی است که برای تهیة اطلاعات پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام گرفت. ابزارهای میدانی تحقیق نیز شامل مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. در مقالة حاضر، پس از بیان اهمیت ارزیابی عملکرد، به معرفی روش تحلیل پوششی داده‌ها و تکنیک تاپسیس پرداخته و سپس کاربرد دو مدل ذکر شده در تعیین کارایی و رتبه‌بندی واحدهای این سازمان ارائه می‌شود. در نهایت با ارائه نتایج این روش در سازمان مورد نظر و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت، پژوهش به‌پایان می‌رسد.

کلمات کلیدی

ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده‌ها؛ کارایی؛ گروه مشاوران جوان؛ Topsis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060144,
author = {سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی and کوشا, حمیدرضا},
title = {ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)},
journal = {مدیریت فرهنگ سازمانی},
year = {2016},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6942},
pages = {909--936},
numpages = {27},
keywords = {ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده‌ها؛ کارایی؛ گروه مشاوران جوان؛ Topsis},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)
%A سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
%A کوشا, حمیدرضا
%J مدیریت فرهنگ سازمانی
%@ 2423-6942
%D 2016

[Download]