علوم زمین, ( ISI ), دوره (26), شماره (101), سال (2016-11) , صفحات (111-126)

عنوان : ( تحلیل رخساره ها در گذر از نهشته های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس )

نویسندگان: الناز خزائی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , جعفر طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورد مطالعه در جنوب باختر کاشمر در بلوک طبس و پهنه ساختاری- رسوبی ایران مرکزی قرار دارد. بر پایه مشاهدات صحرایی و مطالعات رسوب شناسی و سنگ نگاری دو مجموعه رخساره سیلیسی- آواری و کربناته در برش مورد مطالعه تشخیص داده شد. بر پایه بررسی متغیرهای قابل تشخیص در صحرا همچون ترکیب سنگی، فرم هندسی، ساخ تهای رسوبی، سطوح لایه بندی و مرز میان لایه ها، 3 لیتوفاسیس شامل کنگلومرایی ) Gcm, Gp (، ماسه سنگی ) Sl ,Sh ,Sr ,St و Sm ( و گلی ) Fl ( و بر پایه مطالعات سن گنگاری 4 پتروفاسیس شامل ارتوکنگلومرای پلی میکتیک 1 و 2، آرکوزی کوک و ساب آرکوز و 4 مجموعه ریزرخساره متشکل از ریزرخساره های محیط دریای باز، سد، لاگون و کشندی شناسایی شده است. رسوبات سیلیسی آواری بخش بالایی سازند شیرگشت بر پایه وجود چرخ ههای ریزشونده بوما، قاعده فرسایشی و ترکیب گر یوکی در یک محیط توربیدیتی بر جای گذاشته شده است. سنگ های کربناته بخش زیرین سازند نیور نیز بر پایه شواهدی مانند چینه بندی مورب پشته ای، چرخه های ریزشونده با رخسار ههای پرفسیل در قاعده در یک رمپ ک مژرفا و تحت تأثیر شرایط توفانی ت هنشست کرده است. تغییر شرایط رسوب گذاری در گذر از رسوبات اردوویسین بالایی )سازند شیرگشت( به سیلورین زیرین )سازند نیور( می تواند ناشی از تأثیر زمی نساخت منطقه، گسترش یخچا لها و سپس ذوب آنها و نیز تغییرات آ ب وهوای دیرینه )در ارتباط با گسترش امواج توفانی( انجام شده باشد.

کلمات کلیدی

, رخساره, سازند شیرگشت, بلوک طبس, ایران مرکزی, سازند نیور, توربیدیت, نهشته توفانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060156,
author = {خزائی, الناز and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and جعفر طاهری},
title = {تحلیل رخساره ها در گذر از نهشته های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس},
journal = {علوم زمین},
year = {2016},
volume = {26},
number = {101},
month = {November},
issn = {1023-7429},
pages = {111--126},
numpages = {15},
keywords = {رخساره، سازند شیرگشت، بلوک طبس، ایران مرکزی، سازند نیور، توربیدیت، نهشته توفانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رخساره ها در گذر از نهشته های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس
%A خزائی, الناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A جعفر طاهری
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2016

[Download]