پژوهشنامه کلام, دوره (3), شماره (4), سال (2016-10) , صفحات (65-82)

عنوان : ( مهدویت در اندیشه ابن‌عربی )

نویسندگان: سیدمحمد مظفری , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حور تحقیق حاضر تبیین دیدگاه ابن‌عربی در مسئله مهدویت است که با تکیه بر آثار او به ویژه فتوحات مکیه و مجموعه رسائل مورد واکاوی قرار گرفته است و در نتیجه به اثبات رسیده که ابن‌عربی آن گونه که برخی گمان برده‌اند، قائل به مهدویت نوعی نیست، بلکه نشانه‌هایی که او برای حضرت مهدی ذکر کرده، مطابق دیدگاه و آموزه‌های شیعی در مسئله مهدویت است. او مهدی را از عترت پیامبر,، سلاله حضرت زهرا{ و از تبار امام حسین} و والد آن جناب را امام حسن عسکری} فرزند امام‌نقی} معرفی نموده که حتماً روزی ظهور خواهد کرد و جهان را پس از امتلاء از جور و ستم پر از عدل و داد می‌کند. وی آن حضرت را بقیۀالله، معصوم، صاحب علم لدنی و عالم به غیب و احکام آن حضرت را عین احکام رسول خدا, دانسته و براین باور است که گوهر و حقیقت شریعت نزد حضرت مهدی است. هر چند در مورد خاتم‌الاولیاء بودن حضرت مهدی ظاهر سخنان ابن‌عربی متشتّت و متعارض به نظر می‌رسد، لیکن سخنان وی قابل جمع است و می‌توان از قرائنی که در کلمات او وجود دارد به این نتیجه رسید که او خاتم الاولیاء محمدی به طور مطلق را حضرت علی و مهدی می‌داند.

کلمات کلیدی

, مهدی, مهدویت, خاتم الاولیاء, خاتم ولایت محمدی, ابن‌عربی, عصمت, بقیۀالله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060161,
author = {سیدمحمد مظفری and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مهدویت در اندیشه ابن‌عربی},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2016},
volume = {3},
number = {4},
month = {October},
issn = {2476-5325},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {مهدی، مهدویت، خاتم الاولیاء، خاتم ولایت محمدی، ابن‌عربی، عصمت، بقیۀالله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهدویت در اندیشه ابن‌عربی
%A سیدمحمد مظفری
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2016

[Download]