دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2016-03-01

عنوان : ( تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی )

نویسندگان: آرش احمدی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدها نقش تعیین کننده ای در مدیریت منابع آب دارند و شناخت هرچه بیشتر این سازه ها در طراحی های مهندسی بسیار مؤثر می باشد. به طور کلی به منظور تعیین محل سطح آزاد نشت از روش های مختلف تحلیلی چون فرمول های تقریبی و تجربی و یا حل از طریق رسم شبکه جریان، استفاده می گردد. همچنین می توان از روش های مختلف عددی نظیر روش تفاضل های محدود، روش اجزای محدود و روش حجم محدود نیز در تعیین محل سطوح آزاد نشت بهره گرفت. در این تحقیق به مقایسه موقعیت خط آزاد نشت سد خاکی گیلان غرب توسط تحلیل اشباع و غیر اشباع روش ون گنوختن و تابع فرونتال با استفاده از دو مدل عددی GeoStudio و GMS پرداخته شده است نتایج نشان می دهد که در تحلیل غیراشباع محیط خاک، تراز خط نشت آزاد در موقعیت بالاتری قرار می گیرد و همچنین فیلتر در این مدل به صورت آزاد عمل می کند حال آنکه در مدل اشباع عملکرد فیلتر و زهکش به صورت تحت فشار می باشد. دبی نشت در مدل اشباع بسیار بیشتر از مدل غیراشباع است.

کلمات کلیدی

, خط نشت آزاد, مدل اشباع و غیراشباع, تحلیل عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060184,
author = {احمدی, آرش and فغفور مغربی, محمود and اخترپور, علی},
title = {تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی},
booktitle = {دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خط نشت آزاد، مدل اشباع و غیراشباع، تحلیل عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی
%A احمدی, آرش
%A فغفور مغربی, محمود
%A اخترپور, علی
%J دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
%D 2016

[Download]