ششمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری , 2016-12-22

عنوان : ( بررسی نظری اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلول خورشیدی بر پایه رنگ پورفیرینی از طریق توصیفگرهای شیمی کوانتومی )

نویسندگان: فروغ ارکان , محمد ایزدیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل ایجاد یک محیط واقعی تر برای مواد درگیر در سلول از مطالعات پر اهمیت در این زمینه بشمار می رود. از طرفی، برهمکنش بین مولکول حساس به رنگ و محیط احاطه کننده آن، باعث ایجاد تغییرات مطلوبی در دینامیک و سینیتیک فرایندهای انتقال بار در سلول می شود. در اینجا، ما اثر محیط گازی و متانول ( MeOH ) را بر دینامیک انتقال الکترون در نمونه ای سلولهای خورشیدی مبتنی بر یکی از مشتقات رنگ پورفیرین (. m-phenyl por در شکل 1 )، را با استفاده از شیمی محاسباتی و شا خصهای فعالیت پذیری شیمی کوانتومی بررسی کرده ایم. برای این کار از روش های نظریه تابعی دانسی ته ( DFT ) و بخش وابسته به زمان آن ( TD -DFT ) در سطح محاسباتی MPWB95 ، در نرم افزار گوسین استفاده شده است. اثرات حلال متانول با استفاده از مدل پیوسته قطبی شده ( C- PCM ) بررس ی شده است. در این کار، دستیابی به ترازهای مولکولی مواد در سلول، از طریق آنالیز اوربیتال پیوندی طبیعی ( NBO )، و مقایسه آنها با ترازهای انرژی دیگر مواد درگیر در سلول مثل تراز هدایت ( CB ) نیمه هادی نانومتخلخل 2 TiO ( 4 eV - ) و انرژی پتانسیل کاهشی الکترولیت - 3 /I - I ( 4.85 eV - ) نشان داد که این رنگ پورفیرینی به منظور استفاده در DSSCs مناسب است، زیرا رنگ بخوبی می تواند بازتولید شود و از بازترکیب نامناسب بارها نیز جلوگیری می کند. همچنین انتقال الکترون از رنگ به نیمه هادی نیز به خوبی صورت می گیرد. داده های انرژی لازم برای بازتولید رنگ ( reg. G ∆ )، راندمان دریافت نور ( LHE ) و راندمان تبدیل نور به الکتریسیته ( IPCE ) نیز کاراتر بودن این رنگها را در محیط حلال نسبت به محیط گازی، تایید می کنند

کلمات کلیدی

, دینامیک انتقال بار, سلول خورشیدی رنگدانه ای, توصیفگر کوانتومی, بازده سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060186,
author = {ارکان, فروغ and ایزدیار, محمد},
title = {بررسی نظری اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلول خورشیدی بر پایه رنگ پورفیرینی از طریق توصیفگرهای شیمی کوانتومی},
booktitle = {ششمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دینامیک انتقال بار، سلول خورشیدی رنگدانه ای، توصیفگر کوانتومی، بازده سلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظری اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلول خورشیدی بر پایه رنگ پورفیرینی از طریق توصیفگرهای شیمی کوانتومی
%A ارکان, فروغ
%A ایزدیار, محمد
%J ششمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری
%D 2016

[Download]