نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), دوره (36), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (49-59)

عنوان : ( کارایی گاز ازن در کنترل شب پره آرد، Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) و تاثیر آن در کیفیت کشمش )

نویسندگان: راحیل میرابی مقدم , رضا صادقی , مسعود تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازن یک اکسیدکننده بسیار قوی است که توانایی کشتن حشرات و میکروارگانیسم های مضر را دارد. در این تحقیق از گاز ازن برای کنترل لارو شب پره آرد در کشمش صادراتی استفاده شد. نتایج بدست امده از تاثیر گاز ازن بر روی خصوصیات کیفی کشمش نشان داد که در آزمون حسیف افزایش غلظت و زمان تیماردهی با گاز ازن تاثیر معنی داری بر رنگ، تردی و سفتی کشمش نداشته است اما بر آروما تاثیرمعناداری دارد.

کلمات کلیدی

, گاز ازن, شب پره ارد, مرگ و میر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060187,
author = {راحیل میرابی مقدم and رضا صادقی and تقی زاده, مسعود},
title = {کارایی گاز ازن در کنترل شب پره آرد، Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) و تاثیر آن در کیفیت کشمش},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {2016},
volume = {36},
number = {1},
month = {July},
issn = {0259-9996},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {گاز ازن، شب پره ارد، مرگ و میر، کشمش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی گاز ازن در کنترل شب پره آرد، Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) و تاثیر آن در کیفیت کشمش
%A راحیل میرابی مقدم
%A رضا صادقی
%A تقی زاده, مسعود
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 2016

[Download]