پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا, دوره (10), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (59-76)

عنوان : ( بررسی تجربه های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا )

نویسندگان: غلامرضا صمدیانی , محمد تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دستور نقشگرا، فرض بر این است که الگوهای تجربه در قالب فرایندها و از طریق فرانقش اندیشگانی در زبان بازنمایی می شود. بر این اساس میتوان با بررسی انواع فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد آن ها در متن ادبی از تجارب، تفکرات و دنیای درون نویسنده آگاه شد. امکان و قابلیت دستوری برای بازنمایی تجربه در زبان، از طریق نظام گذرایی انجام می شود. نظام گذرایی، مکانیسم بیان فرانقش اندیشگانی و تجربی در زبان است. در این مقاله به بررسی تجارب عرفانی روزبهان در کتاب عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا پرداخته شده است. تجربهها بر پایه نظام گذرایی در چهارچوب دستور نقشگرای هلیدی، تجزیه و تحلیل شدهاند. با توجه به نتایج به دستآمده، در بیشتر موارد، تجربه گر فعال و کنشگراست، اکثر فعل های غیر رابطه ای، متعدی هستند و بر زمان گذشته دلالت میکنند، بیش از 70 % فرایندهای فعلی رابطه ای در زمان حال اتفاق میافتند و بیش از 90 % این تجربه ها که با وجه اخباری بیان شده اند، قطعیت دارند؛ به این ترتیب، تجربه عشقی که عبهر العاشقین با ما در میان می گذارد، با توجه به شیوه روایتگری در چند قدمی نگاشتن به وقوع پیوستهاست. هنگام خواندن روایت، ذهن از زمان و مکان طبیعی خود جدا می شود و با راوی به لحظه دیدار و مشاهده می پیوندد.

کلمات کلیدی

, تجربه عرفانی, فعل, دستور نقشگرا, عشق, عبهر العاشقین, روزبهان بقلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060192,
author = {صمدیانی, غلامرضا and تقوی, محمد},
title = {بررسی تجربه های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا},
journal = {پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا},
year = {2016},
volume = {10},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-3130},
pages = {59--76},
numpages = {17},
keywords = {تجربه عرفانی، فعل، دستور نقشگرا، عشق، عبهر العاشقین، روزبهان بقلی شیرازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربه های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا
%A صمدیانی, غلامرضا
%A تقوی, محمد
%J پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا
%@ 2008-3130
%D 2016

[Download]