دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-02-18

عنوان : ( مطالعه ویژگی های روان سنجی و اعتبار یابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی(روابط کلامی-غیر کلامی) )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , احمد منصوری , نسیبه منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان¬سنجی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (کلامی-غیر کلامی) انجام شد. بدین منظور، تعداد 32 زوج پریشان و 50 زوج بهنجار به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب واز نظر متغیرهای جمعیت¬شناختی همتاسازی شدند.سپس پرسشنامه ارتباط اولیه و مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی اجرا گردید. داده های با کمک SPSS22 و به روش همبستگی ، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده¬مقیاس های کلامی-غیرکلامی، ادراک فرد از توانایی های ارتباطی خود و ادراک همسر از توانایی های ارتباطی فرد در بین زوجین بهنجار به ترتیب 66/0، 64/0، 21/0، 54/0 و 57/0 و در زوجین پریشان برابر 75/0، 78/0، 11/0، 74/0 و 49/0 بود. همبستگی متقابل PCI با IFPFS و بعد ارتباط آن در بین زوجین بهنجار به ترتیب 48/0 و 50/0 و در بین زوجین پریشان به ترتیب برابر 34/0 و 29/0 بود. تحلیل عاملی اکتشافی ساختار دو عاملی بیچ آریاس (ادراک خویشتن-ادراک همسر) را تأیید و توانست میان زوجین پریشان و بهنجار تمایز قایل شود. در مجموع، PCI ابزاری معتبر و روایی برای سنجش ارتباط زوجین بهنجار و پریشان و ادراک فرد از توانایی های ارتباطی خود و ادراک همسر از توانایی های ارتباطی او است. واژگان کلیدی: پرسشنامه ارتباط اولیه؛ اعتباریابی؛ تحلیل عاملی اکتشافی

کلمات کلیدی

, ویژگی های روان سنجی , پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی , (روابط کلامی-غیر کلامی)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060194,
author = {کیمیایی, سیدعلی and احمد منصوری and منصوری, نسیبه},
title = {مطالعه ویژگی های روان سنجی و اعتبار یابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی(روابط کلامی-غیر کلامی)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ویژگی های روان سنجی ،پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی ،(روابط کلامی-غیر کلامی)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ویژگی های روان سنجی و اعتبار یابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی(روابط کلامی-غیر کلامی)
%A کیمیایی, سیدعلی
%A احمد منصوری
%A منصوری, نسیبه
%J دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی
%D 2016

[Download]