پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , 2016-07-20

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان )

نویسندگان: فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد در معلولان شهرستان مشهد بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق آن از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این طرح افراد معلول جسمی حرکتی بین 17 تا 30 سال تحت قیمومیت سازمان بهزیستی شهرستان مشهد بودند که از بین آنان30 نفر که شرایط شرکت در آزمایش را داشتند به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نگرش به اعتیاد نظری (1380) و اطلاعات جمعیت شناختی بود. آموزش مهارتهای زندگی (ابراز وجود، ارتباط موثر، خودآگاهی و کنترل خشم) طی 8 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از معناداری F کواریانس در سطح (05/0> p) که موید اثرگذاری آموزش مهارت های زندگی می باشد. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی به عنوان یک روش مداخله ای مفید در بهبود باورهای شناختی و عملکرد اعتیادی معلولان موثر بوده است. واژه های کلیدی: آموزش مهارتهای زندگی، نگرش به اعتیاد، معلولین

کلمات کلیدی

, آموزش مهارتهای زندگی, نگرش به اعتیاد, معلولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060198,
author = {برنا, فاطمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش مهارتهای زندگی، نگرش به اعتیاد، معلولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان
%A برنا, فاطمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
%D 2016

[Download]