اولین کنفرانس یافته های نوین زیست شناسی , 2016-11-23

عنوان : ( بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی )

نویسندگان: مرضیه رمرودی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براساس مطالعات گذشته، صفات مورفولوژی دانه گرده در جدایی و تمایز گونه های گیاهی نقش بسزایی دارد. در این مطالعه مورفولوژی دانه گرده در گونه Phlomoides. binaludensis Salmaki & Joharchi و labiosiformis (Popov) Adylov, Kamelin Ph & Makhm . با استفاده از میکروسکوپ نوری ) LM ( و الکترونی نگاره ) SEM ( مورد بررسی قرار گرفت. پس از نمونه برداری از مناطق مختلف استان خراسان رضوی، دانه های گرده جدا شده از دو گونه فوق الذکر، با روش Erdtman استولایز شدند. دانه های گرده استولایز شده با میکروسکوپ نوری و الکترونی عکس برداری شده و صفاتی مانند طول محور قطبی) P(، طول محور استوایی) ،)E نسبت P/E ، طول قطاع در نمای قطبی، ضخامت اگزین و تزئینات سطح اگزین مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعه دانه گرده نشان داد که نوع تزئینات سطح اگزین در هر دو گونه، مشبک ) Reticulate ( است. همچنین طول محور قطبی، طول محور استوایی، نسبت P/E ، طول قطاع در نمای قطبی و ضخامت اگزین در گونه Ph. binaludensis به ترتیب برابر با 1/ 4± 1/ 65 ، 1/ 4± 5/ 39 ، ، 6/ 1، 3/ 3± 62 ، 2/7±0/2 و در گونه Ph. labiosiformis برابر 7/ 3± 2/ 64 ، 1/ 6± 43 ، ، 5/ 1، 9/ 2± 3/ 59 و 3/ 0± 3/ 2 می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، دوگونه مورد مطالعه نمی توانند با استفاده از صفات گرده شناسی از هم متمایز شوند.

کلمات کلیدی

, گرده شناسی, SEM , Phlomoides labiosiformis , Phlomoides binaludensis , استان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060205,
author = {رمرودی, مرضیه and واعظی, جمیل and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید},
title = {بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی},
booktitle = {اولین کنفرانس یافته های نوین زیست شناسی},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {گرده شناسی، SEM ،Phlomoides labiosiformis ،Phlomoides binaludensis ، استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی
%A رمرودی, مرضیه
%A واعظی, جمیل
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%J اولین کنفرانس یافته های نوین زیست شناسی
%D 2016

[Download]