سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20

عنوان : ( ارزیابی فعالیت ضد لاروی نانوذرات نقره واکسید مس بر روی حشرات آفت Ephestia kuehniella وGalleria mellonella در برهمکنش با باکتری Bacillus sp.A4 )

نویسندگان: محمدمهدی جعفری , علی مخدومی , جواد کریمی , منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حشرات آفت هر ساله خسارات فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می آورند. محدودیت های بکارگیری سموم شیمایی در کنترل آفات، استفاده از سایر روش ها مانند استفاده از نانوذرات را با اهمیت ساخته است. در این پژوهش اثرات لارو کشی نانو ذرات نقره با اندازه (20 nm) و اکسید مس(50-40nm) بر دو لارو Galleria mellonella و Ephestia kuehniella که از آفات مهم کشاورزی هستند ارزیابی گردید. به این منظور چهار غلظت از نانوذرات نقره و اکسید مس شامل محلول های (mg/l) 100، 1000، 2000 و 4000 100 به جیره غذایی دولارو اضافه شد و نتایج تا یک هفته به صورت روزانه بررسی گردید. محلول های نمکی نیترات نقره و مس به عنوان شاهد استفاده شد. بیشترین میزان مرگ و میر در تیمار نانو ذره نقره در مقایسه با شاهد 10 % و در غلظت های ppm 4000-1000 بر روی هر دولارو مورد بررسی بوده است. نانو ذرات اکسید مس دارای اثرات بیشتری بوده است به طوریکه غلظت ppm 4000 آن قادر به مهار رشد 20 % و40 % به ترتیب بر روی لاروهای Galleria mellonella و Ephestia kuehniella بوده است. اثرات بر هم کنشی میان باکتری Bacillus sp.A4 با غلظت غیر موثر PPM 100 نانو ذره نقره نشان دهنده قدرت لاروی کشی بیشتر از غلظت های4000-1000 این نانوذره و معادل 40 % بوده است. بر اساس نتایج این پژوهش نانوذرات به تنهایی و با بصورت همراه با باکتری ترکیبات مناسبی برای مهار رشد حشرات آفت می باشند.

کلمات کلیدی

, نانوذره نقره, نانو ذره اکسید مس, کنترل آفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060212,
author = {جعفری, محمدمهدی and مخدومی, علی and کریمی, جواد and مشرقی, منصور},
title = {ارزیابی فعالیت ضد لاروی نانوذرات نقره واکسید مس بر روی حشرات آفت Ephestia kuehniella وGalleria mellonella در برهمکنش با باکتری Bacillus sp.A4},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوذره نقره، نانو ذره اکسید مس، کنترل آفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت ضد لاروی نانوذرات نقره واکسید مس بر روی حشرات آفت Ephestia kuehniella وGalleria mellonella در برهمکنش با باکتری Bacillus sp.A4
%A جعفری, محمدمهدی
%A مخدومی, علی
%A کریمی, جواد
%A مشرقی, منصور
%J سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران
%D 2016

[Download]