روانشناسی, دوره (20), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (206-222)

عنوان : ( اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانان )

نویسندگان: سید ولی الله موسوی , سجاد رضایی , مریم شیری , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به‌منظور تعیین اثر بزهکاری و جنس بر سبک‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت نوجوانان انجام شد. در یک طرح علی-مقایسه‌ای، 64 نوجوان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد (32 پسر و 32 دختر) به‌شیوه نمونه‌گیری در دسترس و 64 نوجوان عادی (32 پسر و 32 دختر) به‌شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند و هریک به‌پرسشنامه‌های فرزندپروری بامریند، دلبستگی کولینز و رید و فرم کوتاه سیاهه شخصیتی نئو پاسخ دادند. نتایج توسط نرم‌افزار SPSS و براساس تحلیل کوواریانس چندمتغیری پس از تعدیل تفاوت‌های سنی و سنوات تحصیلی نشان داد، نوجوانان عادی سبک فرزندپروری مقتدرانه بیشتری را درک می‌کنند. اثر جنس معنی‌دار نبود اما در تعامل گروه× جنس، پسران بزهکار نمرات بیشتری در سبک مستبدانه نشان دادند. همچنین نوجوانان عادی دلبستگی ایمن بیشتری در مقایسه با گروه بزهکار داشتند و از نظر جنسی، پسران بیشتر از دختران، دلبستۀ دوسوگرا دیده شدند. در تعامل گروه× جنس نیز پسران بدون سابقه بزهکاری نمرات بیشتری در دلبستگی ایمن نشان دادند. از نظر پنج عامل بزرگ شخصیت به‌استثنای نورزگرایی، نوجوانان بزهکار نسبت‌به نوجوانان عادی در عامل‌های برونگرایی، گشودگی، توافق‌پذیری و وظیفه‌شناسی نمرات پایین‌تری کسب نمودند. در این‌مورد اثر جنس معنی‌دار نبود اما در تعامل گروه× جنس، پسران دارای سابقه بزهکاری نمرات بیشتری در نورزگرایی نشان دادند.

کلمات کلیدی

, فرزندپروری, سبک دلبستگی, ویژگی‌های شخصیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060221,
author = {سید ولی الله موسوی and سجاد رضایی and مریم شیری and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانان},
journal = {روانشناسی},
year = {2016},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-8436},
pages = {206--222},
numpages = {16},
keywords = {فرزندپروری، سبک دلبستگی، ویژگی‌های شخصیت، بزهکاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانان
%A سید ولی الله موسوی
%A سجاد رضایی
%A مریم شیری
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J روانشناسی
%@ 1680-8436
%D 2016

[Download]