پانزدهمین همایش سراسری انجمن دندانپزشکی کودکان ایران , 2016-12-02

عنوان : ( ارزیابی فعالیت عضلات جونده در کودکان دارای کراس بایت خلفی یک طرفه فانکشنال در دوره دندانهای شیری )

نویسندگان: مریم طالبی , فاطمه مظهری , سحر مقیمی , گلتاز ملیحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کراس باست خلفی یکطرفه فانکشنال یک نوع مال اکلوژن در دوره دندانهای شیری می باشد. آگاهی ار تاثبر این مال اکلوژن بر فعالیت عضلات جونده و بررسی ضرورت اصلاح آن در دوره دندانهای شیری امری لازم است. هدف از این مطالعه بررسی الکترومایوگرافی عضلات جونده و ویژگیهای جویدن در کودکان کراس بایت خلفی فانکشنال در دوره دندانهای شیری می باشد. در این مطالعه 39 کودک 4-6 ساله شامل دو گروه اکلوژن نرمال (20 نفر) و اکلوژن کراس بایت خلفی فانکشنال (19 نفر)مورد بررسی قرار گرفتند. سمت ترجیحی جویدن با روش مشاهده چشمی و تواتر جویدن به صورت متوسط دو بار جویدن به مدت 20 ثانیه تعیین گردید. الکترومایوگرافی عضلات ماستر و تمپورال قدامی در طی 20 ثانیه جویدن ثبت شد و 27 ویژگی سیگنال الکترومایوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اکثر کودکان در هر دو گروه جویدن دو طرفه داشتند. میانگین ویژگیهای فرکانس میانه ، فرکانس میانگین و نرخ عبور از صفر سیگنال EMG مربوط به عضلات تمپورال در دو گروه دارای اکلوژن نرمال به طور معناداری بزرگتر از گروه کراس یابت خلفی بود. دو گروه از نظر تواتر جویدن اختلاف معناداری نداشتند. در همبستگی بین ویژگیهای سیگنالهای EMG و تواتر جویدن رابطه مستقیم بین تواتر جویدن و ویژگی ریشه میانگین مربعات در عضله ماستر در گروه اکلوژن نرمال دیده شد. سیگنال EMG مربوط به عضله تمپورال در ZCR ، MNF و MDF میانگین ویژگیهای گروه اکلوژن نرمال تنها به طور معنی داری بزرگتر از گروه کراس بایتخلفی بود. همبستگی تواتر جویدن و ویژگی RMS فقظ در عضله ماستر در گروه اکلوژن نرمال دیده شد. این نتایج حاکی از آغاز تغییر در ساختار فیبرها و کاهش هماهنگی در عملکرد عضلات جونده در دوره دندانهای شیری است.

کلمات کلیدی

, کراس بایت خلفی, الکترومایوگرافی, عضلات جونده, دندانهای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060228,
author = {مریم طالبی and فاطمه مظهری and مقیمی, سحر and گلتاز ملیحی},
title = {ارزیابی فعالیت عضلات جونده در کودکان دارای کراس بایت خلفی یک طرفه فانکشنال در دوره دندانهای شیری},
booktitle = {پانزدهمین همایش سراسری انجمن دندانپزشکی کودکان ایران},
year = {2016},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کراس بایت خلفی، الکترومایوگرافی، عضلات جونده، دندانهای شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت عضلات جونده در کودکان دارای کراس بایت خلفی یک طرفه فانکشنال در دوره دندانهای شیری
%A مریم طالبی
%A فاطمه مظهری
%A مقیمی, سحر
%A گلتاز ملیحی
%J پانزدهمین همایش سراسری انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
%D 2016

[Download]