دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (27), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (181-195)

عنوان : ( بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , سرور خرم دل , فرشاد شعبانیان , هانی حمزه کلکناری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی چرخه حیات (LCA) رویکردی برای مطالعه اثرات زیست محیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که براساس دو شاخص میزان مصرف منابع و انتشار آلاینده ها محاسبه می گردد. بدین منظور، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در شرایط آب و هوایی استان گیلان با استفاده از LCA در سال 1392 انجام شد. بمنظور تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی، از روش 14040ISO به ازای یک واحد عملکردی معادل با یک تن برگ چای استفاده شد. در گام اول، ممیزی چرخه حیات، میزان مصرف نهاده ها و انتشار آلاینده ها به ازای یک واحد عملکردی تعیین شد. در مرحله بعد، ارزیابی تأثیر چرخه حیات انجام گرفت و بر اساس شاخص هایی اطلاعات مرحله قبل، در هفت گروه تأثیر شامل گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون بوم نظام خشکی، تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم دسته بندی شدند. در نهایت، بعد از نرمال سازی و وزنی دهی داده ها، شاخص نهایی در این گروه‌های تأثیر به ترتیب معادل با 05/0، 32/0، 56/0، 04/0، 31/2، 42/0 و 07/0 محاسبه شد. بیش‌ترین پتانسیل برای آسیب به محیط زیست در تولید چای در استان گیلان به تخلیه منابع فسیلی مربوط بود. شاخص زیست محیطی (EcoX) و تخلیه منابع (RDI) نیز به ترتیب برابر 97/0 و 62/2 به دست آمد. بدین ترتیب، بمنظور کاهش اثرات زیست محیطی نظام تولید چای می‌توان از روش های مختلف مدیریت نظام زراعی همچون کاربرد نهاده های آلی، تناوب زراعی و خاک‌ورزی حداقل بهره جست.

کلمات کلیدی

, ارزیابی چرخه حیات, اسیدیته, اوتریفیکاسیون, شاخص تخلیه منابع, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060243,
author = {امین نیکخواه کلاچاهی and خرم دل, سرور and شعبانیان, فرشاد and حمزه کلکناری, هانی},
title = {بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2017},
volume = {27},
number = {1},
month = {May},
issn = {2476-4310},
pages = {181--195},
numpages = {14},
keywords = {ارزیابی چرخه حیات، اسیدیته، اوتریفیکاسیون، شاخص تخلیه منابع، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
%A امین نیکخواه کلاچاهی
%A خرم دل, سرور
%A شعبانیان, فرشاد
%A حمزه کلکناری, هانی
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2017

[Download]