اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24

عنوان : ( مطالعه تئوری آنزیم بومی )

نویسندگان: سمانه بنایان , سعید امین زاده , ناصر فرخی , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلوکاناز 1 از آنزیم های هیدرولازی 2 میباشد، این آنزیم در صنایع نساجی، غذای دام و طیور، نوشیدنی ها - آنزیم بتا 1،3 کاربرد بسیاری دارد. در این تحقیق با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی به بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی، با سایر باکتریها پرداخته شد. توالی Cohnella A 1،4 گلوکاناز جدایهی گرمادوست 01 - چگونگی روابط تکاملی آنزیم بتا 1،3 به علت دارا بودن شاخص ناپایداری کمتر از 40 Cohnella A 1،4 گلوکانازدر باکتری گرمادوست 01 - پروتئینی آنزیم بتا 1،3 1،4 گلوکاناز در باکتریهای دیگر است. این آنزیم دارای سیگنال پپتید و - دارای پایداری بیشتری نسبت به پروتئین بتا 1،3 وزن مولکولی 46 کیلو دالتون است. بنابراین این پروتئین بهصورت ترشحی هم میتواند عمل کند. فعالیتهای عملکردی این 1و 4 با سایر پروتئینها، مشخص شد. از نظر دارا بودن بار خالص نیز - آنزیم با استفاده از همولوژی توالی پروتئینی بتا 1و 3 1و 4 دارای بار منفی است؛ در نتیجه به منظور خالصسازی از کروماتوگرافی با تعویض یونی مثبت - پروتئین بتاگلوکاناز 1و 3 1،4 گلوکاناز دارای ضریب آلیفاتیک بالایی میباشد که نشاندهندهی بالا بودن مقاومت حرارتی این - استفاده میشود. بتا 1،3 آنزیم می باشد.

کلمات کلیدی

, بتا 1و 31و 4گلوکاناز, ضریب آلیفاتیک, شاخص ناپایداری, Cohnella
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060253,
author = {سمانه بنایان and سعید امین زاده and ناصر فرخی and ممرآبادی, مجتبی},
title = {مطالعه تئوری آنزیم بومی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتا 1و 31و 4گلوکاناز،ضریب آلیفاتیک، شاخص ناپایداری، Cohnella},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تئوری آنزیم بومی
%A سمانه بنایان
%A سعید امین زاده
%A ناصر فرخی
%A ممرآبادی, مجتبی
%J اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2015

[Download]