اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24

عنوان : ( بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم آمیلوپلولاناز باکتری گرمادوستCohnella A01 و مقایسه ی آن با آنزیمهای مشابه )

نویسندگان: فائزه حسنی , سعید امین زاده , ناصر فرخی , مجتبی ممرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاوم به حرارت بوده و میتوانند پیوندهای گلکوزیدی ( 4 (GH آمیلوپلولانازها از اعضای خانواده گلیکوزیل هیدرولازها ( 57 1) را در نشاسته، پلولان، آمیلوپکتین و دیگر اولیگوساکاریدهای مرتبط هیدرولیز کنند. در این مطالعه با در دست - و ( 6 α- (1 داشتن توالیهای نوکلئوتیدی به پیشگویی برخی خصوصیات بیوشیمایی و ساختارهای دوم و سوم آنزیم آمیلوپلولاناز موجود که بومی ایران بوده از طریق برنامههای بیوانفورماتیکی و مقایسه آن با سایر Cohnella Ao در باکتری گرمادوست 1 آمیلوپلولانازهای موجود در باکتریهای گرمادوست پرداختیم و در آخر درختچه فیلوژنیک برای درک روابط تکاملی این آنزیم ها برای توالی های ژنی و آمینواسیدی، رسم کردیم. تمامی این آنزیم ها با توجه به شاخص ناپایداری کمتر از 40 پایدار بوده 97 مقاومت / 22 و ضریب آلیفاتیک 20 / با شاخص ناپایداری 31 Cohnella Ao و در بین آنها آمیلوپلولاناز موجود در باکتری 1 حرارتی بیشتری نسبت به بقیه داشت. آنزیم مورد نظر دارای سیگنال پپتید بوده و ترشحی میباشد و با توجه به بار خالص مثبت آن میتوان با روش کروماتوگرافی تعویض یونی منفی خالص سازی کرد.

کلمات کلیدی

, Cohnella A آمیلوپاولاناز, مقاوم به حرارت, 01
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060254,
author = {فائزه حسنی and سعید امین زاده and ناصر فرخی and ممرآبادی, مجتبی},
title = {بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم آمیلوپلولاناز باکتری گرمادوستCohnella A01 و مقایسه ی آن با آنزیمهای مشابه},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Cohnella A آمیلوپاولاناز، مقاوم به حرارت، 01},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم آمیلوپلولاناز باکتری گرمادوستCohnella A01 و مقایسه ی آن با آنزیمهای مشابه
%A فائزه حسنی
%A سعید امین زاده
%A ناصر فرخی
%A ممرآبادی, مجتبی
%J اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2015

[Download]