دانش علف های هرز ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (79-96)

عنوان : ( بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napus )

نویسندگان: ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بهینه‏ سازی مصرف علف‌کش نیکوسولفورون با استفاده از مواد افزودنی در کنترل علف‌های هرز و کاربرد کودهای آلی و زیستی در ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل کاربرد کودهای آلی (گاوی، ورمی‌کمپوست )و زیستی (کود بیولوژیک میکوریزا) به همراه شاهد بدون کاربرد کود، مقادیر کاربرد علف‌کش نیکوسولفورون در دو سطح 80 و 40 گرم ماده موثر در هکتار و کاربرد و عدم کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس بود. بر اساس نتایج آزمایش، علف‌های‌هرز غالب مزرعه مورد آزمایش شامل خرفه، تاج‌ریزی، تاج‌خروس ریشه ‏قرمز بودند، بیشترین تراکم نسبی در فواصل نمونه برداری 20 و 45 روز پس از روز سمپاشی، به ترتیب مربوط به تاج‌ریزی و خرفه بود. نتایج نشان داد با کاربرد ماده افزودنی کارایی نیکوسولفورون افزایش یافت. به طوری که تیمار کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس همراه با 50 درصد مقدار توصیه شده علف‌کش نیکوسولفورون توانست وزن خشک خرفه، تاج‏ریزی و تاج‏ خروس ریشه‏ قرمز در 20 و 45 روز پس از سمپاشی به ترتیب 84، 71، 86 و 71، 79، 100 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر، کاربرد کود گاوی با 40 گرم ماده موثره در هکتار در حضور هیدرومکس توانست عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت را به ترتیب 49 و 60 درصد افرایش دهد.

کلمات کلیدی

, کود گاوی, ورمی‌کمپوست, علف هرز, علف‏کش, ماده افزودنی, دز کاهش یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060260,
author = {ممنوعی, ابراهیم and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and محمد علی باغستانی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napus},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2017},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-3548},
pages = {79--96},
numpages = {17},
keywords = {کود گاوی، ورمی‌کمپوست، علف هرز، علف‏کش، ماده افزودنی، دز کاهش یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napus
%A ممنوعی, ابراهیم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A محمد علی باغستانی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2017

[Download]