دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29

عنوان : ( تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد )

نویسندگان: سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چشم انداز روستایی حاصل کنش متقابل نیروها و عوامل محیطی است. موقعیت طبیعی یک سکونت گاه با عوامل طبیعی همچون پستی و بلندی، اقلیم، مناب ع آ ب و پوشش گیاهی ارتباط مستقیم دارد. اولین روستاهای ایران در قدم اول با توجه به مقدار آب و و زمین شکل می گیرد. در این تحقیق به بررسی نقش و میزان تاثیرات منابع آب و اقلیم در استقرار و توسعه روستاهای بخش خاو و میرآباد از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان پرداخته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی (منابع و آمارهای مکتوب) و میدانی با مراجعه مستقیم به روستاها و مصاحبه با ساکنین روستاها، استفاده شده استفاده شده است و در نهایت داده های بدست آمده همراه ARC GIS است.جهت تهیه نقشه ها از نرم افزار با نقشه ها، تحلیل و به ارائه نتیجه گیری پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که روستاهای این بخش به جهت استفاده از آب و زمین شکل گرفته و این روستاها در مکان های پرآب و با آب و هوای مناسب مستقر شده اند و منابع آبی و اقلیم تاثیرات بسیار مهمی در سکونت گزینی این روستاها داشته اند.

کلمات کلیدی

, منابع آبی, اقلیم, سکونت گزینی, غرب ایران, بخش خاو و میرآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060263,
author = {کهنه پوشی, سید هادی and شایان, حمید},
title = {تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منابع آبی،اقلیم،سکونت گزینی،غرب ایران،بخش خاو و میرآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد
%A کهنه پوشی, سید هادی
%A شایان, حمید
%J دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
%D 2013

[Download]