رخساره های رسوبی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (27-42)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند چهل کمان در برش الگو (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) و معرفی اثرفسیلهای آن )

نویسندگان: بتول ریوندی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , اسداله محبوبی , سید محمدعلی موسوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند چهل کمان از سازندهای دوره پالئوژن در حوضه رسوبی کپه داغ واقع در شمال شرق ایران، در ادامه رسوبات سیلیسی آواری سازند پسته لیق نهشته شده است. مرز زیرین آن با سازند قرمز رنگ پسته لیق تدریجی و مرز بالایی آن با شیلهای زیتونی رنگ سازند خانگیران هم شیب است . سنگ شناسی این سازند را عمدتاً سنگ آهک، دولومیت و بین لایه های شیلی، مارنی و ماسه سنگ تشکیل می دهد. در سازند چهل کمان دو افق قرمز رنگ خاک قدیمه در واحدهای 2 و 4 شناسایی و مطالعه گردیده است. مطالعات زیست چینه نگاری بر مبنای روزن داران کف زی بزرگ، به شناسایی Ranikothalia sindensis 28 جنس و 22 گونه منجر شده است که بر این اساس سن سلاندین ایپرزین برای این سازند پیشنهاد می گردد . سه بایوزون در سازند چهل کمان شناسایی و معرفی شده است. مرز پالئوسن ائوسن به احتمال Idalina sinjarica Zone و Coskinon rajkae Zone ،Partial Zone زیاد به صورت ناپیوستگی فرسایشی است که با افق خاک قدیمه ای به ضخامت 10 سانتی متر مشخص می شود . مطالعه اثرفسیل ها ی موجود در سنگ آهک های ماسه ای و سیلتی این سازند، دو اثررخساره کروزیانا و اسکولایتوس را معرفی می کند. بر مبنای مطالعات دیرینه بوم شناختی شرایط الیگوتروفیک، گرم و کم عمق را می توان در زمان نهشته شدن سازند چهل کمان در نظر گرفت .

کلمات کلیدی

کپه داغ؛ چهل کمان؛ زیست چینه نگاری؛ روزنداران کفزی بزرگ؛ سلاندنین؛ ائیپرزین؛ خاک قدیمه؛ اثرفسیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060267,
author = {بتول ریوندی and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله and سید محمدعلی موسوی زاده},
title = {زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند چهل کمان در برش الگو (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) و معرفی اثرفسیلهای آن},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {27--42},
numpages = {15},
keywords = {کپه داغ؛ چهل کمان؛ زیست چینه نگاری؛ روزنداران کفزی بزرگ؛ سلاندنین؛ ائیپرزین؛ خاک قدیمه؛ اثرفسیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند چهل کمان در برش الگو (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) و معرفی اثرفسیلهای آن
%A بتول ریوندی
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A سید محمدعلی موسوی زاده
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2015

[Download]