زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (20), شماره (20), سال (2016-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد) )

نویسندگان: سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از کمی سازی بافت میکروسکوپی بر مبنای آنالیز تصویر و آزمون مقاومت بار نقطه ای، نمونه هایی از گرانیتوئید کوهسنگی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات شیمیایی، فیزیکی (برآورد شکل، اندازه ذرات)، پتروگرافیکی (مشخصات بافتی، آنالیز مدال، طبقه بندی)، کانی شناسی و مکانیکی (مقاومت، حفرپذیری، سایندگی) این گرانیتوئید که در بخش جنوبی مشهد قرار دارد، با استفاده از روش نیمه اتوماتیک توسعه یافته بررسی شد. پتروگرافی تصاویر میکروسکپی مقاطع نازک با به کارگیری نرم افزار JMicroVision انجام شده. نتایج نشان می دهند که ترکیب این توده گرانیتی شامل ارتوکلاز (%25.5) الگوکلاز (%31.95) کوارتز بیتا (%29.71) و بیوتیت (%17.79) می باشد. به علت تنوع پتروگرافیکی و پیچیدگی ساختاری، رفتار مهندسی توده های سنگی در گرانیتوئیدها در محدوده گسترده ای جای می گیرد، اما بر مبنای نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان نتیجه گرفت که کمی سازی بافت میکروسکپی و روش نیمه اتوماتیک یک شیوه کاربردی برای آنالیز خصوصیات مکانیکی و آنالیزهای شیمیایی سنگهای گرانیتوئیدی می باشد.

کلمات کلیدی

, JMicroVision, پتروگرافی, آنالیز مدال, گرانیتوئید کوهسنگی مشهد, مقاومت بار نقطه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060268,
author = {علیقلی, سعید and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد)},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2016},
volume = {20},
number = {20},
month = {September},
issn = {2251-7057},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {JMicroVision، پتروگرافی، آنالیز مدال، گرانیتوئید کوهسنگی مشهد، مقاومت بار نقطه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد)
%A علیقلی, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2016

[Download]