پژوهش در پزشکی, دوره (40), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (149-154)

عنوان : ( بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی چهار گیاه دارویی بومی استان اردبیل به دو روش انتشار دیسکی و چاهک )

نویسندگان: رسول نریمانی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مسئله اصلی در درمان آنتی‌بیوتیکی، مقاومت به آن¬ و همچنین عوارض جانبی مصرف دارو می‌باشد. بنابراین، پس از انجام تحقیقات بر روی خواص گیاهان، بشر اقدام به استفاده از آن‌ها در صنایع مختلف نموده است. در این پژوهش اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های اتانولی چهار گیاه دارویی از استان اردبیل شاملNepeta nuda ، Salvia verticilata، Nepeta crassifolia وTeocrium chamaedry subsp. syspirense بر روی سه گونه باکتری گرم منفی (Salmonella enterica, Escherichia coli, Pectobacterium carotovorum) مورد ارزیابی قرارگرفت. مواد و روش کار: تحقیق به روش تجربی و in vitro انجام گرفت. متغییرهای آزمایش شامل نوع عصاره، غلظت¬های مختلف عصاره و سویه باکتری می¬باشد. پس از تهیه عصاره اتانولی گیاهان مذکور به روش مسراسیون، اثر ضد میکروبی عصاره¬های حاصل از اندام هوایی آنها به دو روش انتشار دیسکی (Disk diffusion) و چاهک(Well diffusion) بررسی گردید. یافته¬ها: بالاترین هاله بازدارنده رشد در باکتری¬های E. coli، P. caratovorum، S. enterica در غلظت mg/mL 800 به ترتیب در روش دیسک 12، 12، 12 میلی¬متر در عصاره¬های N. crassifolia، N. nuda و N. crassifolia و روش چاهک 10، 12 و 11 میلی¬متر در عصاره¬های S. verticilata، N. nuda و N. crassifolia مشاهده گردید. نتیجه¬گیری: به نظر می¬رسد که غلظت‌های مختلف عصاره و همچنین نوع باکتری در تشکیل هاله‌ی بازدارنده رشد تأثیرگذار باشند. با افزایش غلظت، قطر هاله افزایش می‌یابد. عصاره‌ی گیاهان مورد نظر در مقایسه با جنتامایسین تأثیر اندکی بر روی باکتری‌های گرم منفی داشتند.

کلمات کلیدی

, خاصیت ضد باکتری, عصاره, انتشار دیسکی, انتشار چاهک, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060269,
author = {نریمانی, رسول and مقدم, محمد},
title = {بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی چهار گیاه دارویی بومی استان اردبیل به دو روش انتشار دیسکی و چاهک},
journal = {پژوهش در پزشکی},
year = {2016},
volume = {40},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-5311},
pages = {149--154},
numpages = {5},
keywords = {خاصیت ضد باکتری، عصاره، انتشار دیسکی، انتشار چاهک، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی چهار گیاه دارویی بومی استان اردبیل به دو روش انتشار دیسکی و چاهک
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%J پژوهش در پزشکی
%@ 1735-5311
%D 2016

[Download]