دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( استخراج و شناسایی توکسینهای قارچ Monosporascus cannonballus عامل پوسیدگی ریشه و زوال خربزه )

نویسندگان: بهنوش حسینی , ناصر فرخی , ابوالفضل سرپله , شاهرخ قرنجیک , مجتبی ممرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری های خاک زاد از عوامل محدود کننده محصولات جالیزی به ویژه خربزه هستند و در این بین پوسیدگی ریشه و زوال بوته های خربزه بیماری مهمی است که به وسیله بسیاری از بیمارگرهای قارچی خاک زاد مانند cannonballus Monosporascus ایجاد می شود. کنترل این بیماری به کمک روش های co-suppression با استفاده از dsRNA برداشت میوه، تولید و استفاده از ارقام مقاوم (تولید با یکی از روش هی اصلاح موتاسیونی، دورگ گیری و تنوع سوماکلونال) و استفاده از قارچ کش ها و یا سایر ماد شیمیایی چون هورمون های گیاهی صورت می گیرد. راه دیگر کنترل ، شناخت مواد مترشحه بیماری زای این قارچ است که می تواند به عنوان یک ابزار ردیابی انواع مقاوم به ویژه در کشت بافت به کارآید. در این تحقیق قارچ Monosporascus cannonballus بر روی محیط کشت مایع FCM کشت داده شد و متابولیتهای بالا و زیر 10 کیلو دالتون با فیلتر 45/ میکرون (آمیکون) جداسازی شدند و اثبات بیماریزایی آنها بر روی گیاه انجام شد.

کلمات کلیدی

, پوسیدگی ریشه و زوال, خربزه, قارچ مونوسپوراسکوس کانونبالوس, فیتوتوکسین های قارچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060281,
author = {بهنوش حسینی and ناصر فرخی and ابوالفضل سرپله and شاهرخ قرنجیک and ممرآبادی, مجتبی},
title = {استخراج و شناسایی توکسینهای قارچ Monosporascus cannonballus عامل پوسیدگی ریشه و زوال خربزه},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوسیدگی ریشه و زوال، خربزه، قارچ مونوسپوراسکوس کانونبالوس، فیتوتوکسین های قارچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج و شناسایی توکسینهای قارچ Monosporascus cannonballus عامل پوسیدگی ریشه و زوال خربزه
%A بهنوش حسینی
%A ناصر فرخی
%A ابوالفضل سرپله
%A شاهرخ قرنجیک
%A ممرآبادی, مجتبی
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]