سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) , 2012-09-03

عنوان : ( جداسازی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونیستی عصاره خام برخی از جدایه های قارچی بر روی سویه های زانتوموناس )

نویسندگان: سارا کاظم زاده , ناصر فرخی , سعید امین زاده , سید مهدی علوی , مجتبی ممرآبادی , شاهرخ قرمجیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماریهای باکتریایی از جمله علل اصلی هستند که سلامت گیاه را در معرض خطر قرار میدهند و سبب کاهش عملکرد میشوند. عمدتاً کنترل بیماریهای گیاهی از طریق مواد شیمیایی صورت میگیرد. اثرات منفی سموم بر اکوسیستمها و اختلال در روابط بین گونهای بر کسی پوشیده نیست. همچنین این مواد با وارد شدن در زنجیره غذایی سبب ایجاد مشکلات جدی تنفسی در انسان و دامها میشوند. در این بررسی، 22 جدایه قارچی ساپروفیت از خاکهای نواحی شمال و جنوب ایران جدا شدند. توانایی آنتاگونیستی عصاره خام جدایههای قارچی علیه دو سویه از باکتری Xanthomonas citri ssp. citri با استفاده از روش دیسک بر روی محیط PDA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اولیه نشان داد 5 جدایه خاصیت آنتیباکتریالی بیشتری نسبت به سایرین دارند. اگرچه ماهیت این متابولیتها روشن نشده است ولی به نظر میرسد که نوعی آنتی بیوتیک پروتئینی باشد. پژوهشها همچنان جهت تعیین نوع و خصوصیات این موادّ آنتی باکتریال ادامه دارد. شناسایی ترکیب این آنتیبیوتیکها جهت مبارزه بیولوژیک با بیماری شانکر مرکبات هدف اصلی این تحقیق به شمار میرود .

کلمات کلیدی

, آنتاگونیست قارچی, باکتری citri citri ssp. Xanthomonas بیماری شانکر مرکبات, قارچ خاکزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060283,
author = {سارا کاظم زاده and ناصر فرخی and سعید امین زاده and سید مهدی علوی and ممرآبادی, مجتبی and شاهرخ قرمجیک},
title = {جداسازی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونیستی عصاره خام برخی از جدایه های قارچی بر روی سویه های زانتوموناس},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آنتاگونیست قارچی، باکتری citri citri ssp. Xanthomonas بیماری شانکر مرکبات، قارچ خاکزاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونیستی عصاره خام برخی از جدایه های قارچی بر روی سویه های زانتوموناس
%A سارا کاظم زاده
%A ناصر فرخی
%A سعید امین زاده
%A سید مهدی علوی
%A ممرآبادی, مجتبی
%A شاهرخ قرمجیک
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
%D 2012

[Download]