سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) , 2012-09-03

عنوان : ( استفاده از باکتری باسیلوس سروس به عنوان نشانگر زیستی ردیاب نهشته های طلای ایران )

نویسندگان: بهزاد تحم چی , مجتبی ممرآبادی , محبوبه عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای متنوعی برای اکتشاف طلا توسعه داده شدهاند که استفاده از نشانگرهای زیستی از کم هزینهترین و سریعترین آنها است. در ضمن این روش برای اکتشاف نهشتههای پنهان طلا میتواند کارآمد باشد. در این مقاله امکان استفاده از فراوانی باکتری باسیلوس سروس در خاک به عنوان ردیاب نهشتههای پنهان طلا در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات بر روی معادن طلای موته و زرمهر و کانسار طلای محلات متمرکز بوده و در این بین کانسار طلای محلات با تفصیل بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج کشت باکتری مذکور، عدم وجود آن در نمونه برداشت شده از موته و وجود آن در زرمهر و محلات را اثبات کرده است. در کانسار طلای محلات نه تنها فراوانی این باکتری در خاکهای ریزدانه برجا قابل ملاحظه بوده، بلکه با افزایش عیار طلا، فراوانی باکتری باسیلوس سروس افزایش یافته است. در نهایت در کانسار طلای محلات رابطهای خطی بین فراوانی باکتری باسیلوس سروس و عیار نیمه کمی طلا توسعه داده شده که امکان ارائه تخمینی نیمه کمی از عیار طلا را فراهم میسازد.

کلمات کلیدی

, باکتری, باسیلوس سروس, ردیاب, نهشته طلا, نشانگر زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060286,
author = {بهزاد تحم چی and ممرآبادی, مجتبی and محبوبه عبدالهی},
title = {استفاده از باکتری باسیلوس سروس به عنوان نشانگر زیستی ردیاب نهشته های طلای ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {باکتری، باسیلوس سروس، ردیاب، نهشته طلا، نشانگر زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از باکتری باسیلوس سروس به عنوان نشانگر زیستی ردیاب نهشته های طلای ایران
%A بهزاد تحم چی
%A ممرآبادی, مجتبی
%A محبوبه عبدالهی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
%D 2012

[Download]