نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2016-04-25

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺮﭘﺴﻮﻳﺮوس،آدﻧﻮوﻳﺮوﺳﻮﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوﺳﻜﺒﻮﺗﺮاﻧﺪرﻛﺒﺪﻻﺷﻪ ﻫﺎی ﻛﺒﻮﺗﺮان ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ )

نویسندگان: غلامعلی کلیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف :ﻛﺒﻮﺗﺮازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارد،دردی ﻧﺎﺳﻼﻣﻨﻴﺰﺑﺪاﻧﺘﻮﺟﻬﺶ ده اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری زای ﺑﺴﻴﺎری اﻳﻦ ﺣﻴﻮان رادﭼﺎرﺑﻴﻤﺎری ﻣﻴﻜﻨﺪﻛﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ی آﻧﻬﺎ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ وﻳﺮوس ﻣﻬﻢ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎن اﻣﻬﺎی آدﻧﻮوﻳﺮوس،ﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوﺳﻮﻫﺮﭘﺴﻮﻳﺮوس ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎﻣﺠﻤﻮع ادرﺳﻦ درم ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺒﻮﺗﺮان ﺟﻮان ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﺎﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻬﺎل،اﺳﺘﻔﺮاغ،ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ واﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺮوزﻛﺮده وﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﭘﺎﺗﻮﮔﻨﻮﻣﻴﻚ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ازﻻﺷﻬﻲ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻧﺎرﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ از ﻻﺷﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮان ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﻮدﻻﻣﺘﻬﻲ ﻫﻮزﻳﺮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 30 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺪد 93 ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳﺎل 94 ﺗﺎ از ﻛﺒﺪ ﻻﺷﻪ ﻫﺎی ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻃﻴﻮر و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﻳﻨﺘﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﺎی آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس، آدﻧﻮوﻳﺮوس و ﻳﺎ ﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ زﻧﺠﻴﺮه ای ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ازﻛﺒﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ (%3,3) ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،ﻛﻪ درﻳﻚ ﻣﻮرد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (%100) اﺑﺘﻼی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از وﻳﺮوس ﻫﺎی ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس، آدﻧﻮوﻳﺮوس و ﻳﺎ ﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ زﻧﺠﻴﺮه ای ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی :ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ در ﻛﺒﻮﺗﺮ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﺒﺪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻲ .ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪدﻗﻴﻖ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎدراﻳﺮان،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺎ،ﻛﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺟﺎﻣﻊ ه آﻣﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮوازﺳﺮاﺳﺮﻛﺸﻮراﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, ﻫﺮﭘﺴﻮﻳﺮوس, آدﻧﻮوﻳﺮوس, ﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوس, ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060290,
author = {کلیدری, غلامعلی},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺮﭘﺴﻮﻳﺮوس،آدﻧﻮوﻳﺮوﺳﻮﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوﺳﻜﺒﻮﺗﺮاﻧﺪرﻛﺒﺪﻻﺷﻪ ﻫﺎی ﻛﺒﻮﺗﺮان ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ},
booktitle = {نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﻫﺮﭘﺴﻮﻳﺮوس،آدﻧﻮوﻳﺮوس،ﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوس،ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺮﭘﺴﻮﻳﺮوس،آدﻧﻮوﻳﺮوﺳﻮﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوﺳﻜﺒﻮﺗﺮاﻧﺪرﻛﺒﺪﻻﺷﻪ ﻫﺎی ﻛﺒﻮﺗﺮان ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
%A کلیدری, غلامعلی
%J نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]