اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2011-11-02

عنوان : ( بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی )

نویسندگان: زهرا مرزبان , محمد رضا عامریان , مجتبی ممرآبادی , حمید عباس دخت , مهدی رحیمی , محمد سیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر باکتری مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عمل کرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط، آزمایشی در بهار سال 1390 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . تیمارهای آزمایشی به صورت کشت خالص و کشت مخلوط بر اساس سری افزایشی شامل : ذرت ، لوبیا ، کشت مخلوط ، ذرت + قارچ میکوریزا ، لو یا ب+ قارچ میکوریزا ، لوبیا + باکتری مزوریزوبیوم، لوبیا + قارچ میکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم، کشت مخلوط + قارچ میکوریزا ، کشت مخلوط+ باکتری مزوریزوبیوم، کشت مخلوط + قارچ میکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم بود. بر اساس نتایج به دست آمده صفتهای همچون عملکرد دانه لوبیا، عملکرد دانه ذرت، وزن هزار دانه لوبیا، وزن هزار دانه ذرت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتاند. (0/01>p) بیشترین عملکرد دانه لوبیا با میانگین 3053/7 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار لوبیا به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد آن با میانگین 1900/5 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خالص لوبیا بود. همچنین بیشترین عملکرد دانه ذرت با میانگین 5751/9 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مخلوط به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد دانه ذرت با میانگین 2695/9 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خالص ذرت بود. و بیشترین وزن هزار دانه لوبیا با میانگین 207/68 گرم متعلق به تیمار کشت مخلوط به همراه قارچ میکوریزا و کمترین آن با 151/6 گرم متعلق به کشت خالص لوبیا بود بیشترین وزن هزار دانه ذرت با میانگین 368/03 گرم متعلق به تیمار کشت مخلوط به همراه قارچ م ک یوریزا و کمترین آن با 151/6 گرم متعلق به کشت مخلوط بود.

کلمات کلیدی

, باکتری مزوریزوبیوم, ذرت, کشت مخلوط, لوبیا, قارچ میکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060293,
author = {زهرا مرزبان and محمد رضا عامریان and ممرآبادی, مجتبی and حمید عباس دخت and مهدی رحیمی and محمد سیبی},
title = {بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی},
booktitle = {اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {ساوه, ايران},
keywords = {باکتری مزوریزوبیوم، ذرت، کشت مخلوط، لوبیا، قارچ میکوریزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی
%A زهرا مرزبان
%A محمد رضا عامریان
%A ممرآبادی, مجتبی
%A حمید عباس دخت
%A مهدی رحیمی
%A محمد سیبی
%J اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]