دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر برخی شاخصهای رشد گیاه لوبیاقرمز )

نویسندگان: فاطمه رجب زاده مطلق , حمید رضا اصغری , مجتبی ممرآبادی , ناصر فرخی , هادی اسدی رحمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا، باکتری رایزوبیوم و کود نیتروژن بر برخی شاخصهای رشد در گیاه لوبیا قرمز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. فاکتورها شامل یک گونه قارچ میکوریزا آربوسکولار، یک گونه باکتری رایزوبیوم و سه سطح مختلف کود نیتروژن بود. نتایج نشان داد که قارچ میکوریزا تأثیر معنیداری بر افزایش وزن خشک اکثر اندامهای گیاهی (بجز وزن خشک ساقه) داشت. تلقیح باکتری به تنهایی وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک اندام زیرزمینی را نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین کاربرد توأم میکوریزا و رایزوبیوم در سطوح بالای نیتروژن خاک 34 درصد نسبت به شاهد گردید. / سبب افزایش وزن خشک اندام هوایی به میزان 16

کلمات کلیدی

, رایزوبیوم لگومینوزاروم, کود نیتروژن, لوبیا قرمز, میکوریزا آربوسکولار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060294,
author = {فاطمه رجب زاده مطلق and حمید رضا اصغری and ممرآبادی, مجتبی and ناصر فرخی and هادی اسدی رحمانی},
title = {بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر برخی شاخصهای رشد گیاه لوبیاقرمز},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رایزوبیوم لگومینوزاروم، کود نیتروژن، لوبیا قرمز، میکوریزا آربوسکولار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر برخی شاخصهای رشد گیاه لوبیاقرمز
%A فاطمه رجب زاده مطلق
%A حمید رضا اصغری
%A ممرآبادی, مجتبی
%A ناصر فرخی
%A هادی اسدی رحمانی
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]