هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( بررسی بیان ژنهای مولد آنزیمهای کیتیناز و اندوگلوکاناز در قارچ آنتاگونیست Clonostachys rosea با استفاده از فناوری real time PCR در هنگام تعامل سه طرفه آنتاگونیست با پاتوژن Botrytis ciinerea روی برگهای گیاه توت فرنگی )

نویسندگان: مجتبی ممرآبادی , بیرگیت ینسن , دان فانک ینسن , متی لوبک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل مقاله مراجعه شود

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060297,
author = {ممرآبادی, مجتبی and بیرگیت ینسن and دان فانک ینسن and متی لوبک},
title = {بررسی بیان ژنهای مولد آنزیمهای کیتیناز و اندوگلوکاناز در قارچ آنتاگونیست Clonostachys rosea با استفاده از فناوری real time PCR در هنگام تعامل سه طرفه آنتاگونیست با پاتوژن Botrytis ciinerea روی برگهای گیاه توت فرنگی},
booktitle = {هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان ژنهای مولد آنزیمهای کیتیناز و اندوگلوکاناز در قارچ آنتاگونیست Clonostachys rosea با استفاده از فناوری real time PCR در هنگام تعامل سه طرفه آنتاگونیست با پاتوژن Botrytis ciinerea روی برگهای گیاه توت فرنگی
%A ممرآبادی, مجتبی
%A بیرگیت ینسن
%A دان فانک ینسن
%A متی لوبک
%J هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]