نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی , 2011-12-15

عنوان : ( بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی )

نویسندگان: زهرا مرزبان , مخمد رضا عامریان , مجتبی ممرآبادی , حمید عباس دخت , مهدی رحیمی , محمد سیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر باکتری مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلألی در کشت مشلوط آزمایشی در بهار سال 1390 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی به صورت کشت خال و کشت مشلوط بر اساس سری افزایشی شامل: ذرت+ لوبیا کشت مشلوط ذرت+ قارچ میکوریزا لوبیا +قارچ میکوریزا لوبیا +باکتری مزوریزوبیوم لوبیا +قارچ میکوریزا باکتری مزوریزوبیوم کشت مشلوط قارچ میکوریزا کشت مشلوط باکتری مزوریزوبیوم کشت مشلوط قارچ میکوریزا باکتری مزوریزوبیوم بود. بر اساس نتایج به دست آمده صفتهای همچون عملکرد دانه لوبیا عملکرد دانه ذرت تعداد دانه در بلال تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت اند P<0/01 تیمارهای مشتلف بر صفتهایی چو تعداد غلاف لوبیا تعداد دانه در غلاف لوبیا و تعداد بلال در بوته از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان ندادند. بیشترین عملکرد دانه لوبیا با میانگین 3053/7 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار لوبیا به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد آ با میانگین 1900/5 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خال لوبیا بود. همچنین بیشترین عملکرد دانه ذرت با میانگین 5751/9 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مشلوط به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد دانه ذرت با میانگین 2695/9 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خال ذرت بود. و بیشترین تعداد دانه در بلال با میانگین 604 دانه مربوط به تیمار کشت مشلوط و کمترین آ با میانگین 112 دانه در بلال مربوط به تیمارکشت مشلوط توام با قارچ و باکتری بود.

کلمات کلیدی

, باکتری مزوریزوبیوم, ذرت, قارچ میکوریزا, کشت مخلوط, لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060304,
author = {زهرا مرزبان and مخمد رضا عامریان and ممرآبادی, مجتبی and حمید عباس دخت and مهدی رحیمی and محمد سیبی},
title = {بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی},
booktitle = {نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
location = {قم, ايران},
keywords = {باکتری مزوریزوبیوم، ذرت، قارچ میکوریزا، کشت مخلوط، لوبیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی
%A زهرا مرزبان
%A مخمد رضا عامریان
%A ممرآبادی, مجتبی
%A حمید عباس دخت
%A مهدی رحیمی
%A محمد سیبی
%J نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2011

[Download]