به زراعی کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (373-388)

عنوان : ( تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود )

نویسندگان: کامیار کاظمی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , احمد نظامی , حمداله اسکندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ (شامل هیدروپرایمینگ، محلول 10 درصد پلی‌اتیلن گلیکول، محلول 20 درصد پلی‌اتیلن گلیکول، محلول 5/2 درصد کلرید کلسیم، محلول 5 درصد کلرید کلسیم، محلول 50 میلی‌مولار سولفات روی، محلول 100 میلی‌مولار سولفات روی و بدون پرایمینگ) بر جوانه­زنی بذر کنجد بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بذور پرایم شده با سولفات روی (50 میلی­مولار) دارای بالاترین درصد جوانه­زنی بودند، حال آنکه سرعت جوانه­زنی بالا در هیدروپرایمینگ به‌دست آمد. در شرایط مزرعه­ای تأثیر پرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد و عملکرد کنجد به صورت کرت­های خرد شده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار، در سال زراعی 93-1392 در مزرعه­ای واقع در شمال غربی شهرستان شادگان مورد بررسی قرار گرفت. کرت­های اصلی شامل سطوح آبیاری (آبیاری پس از 150 و 250 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر) و کرت­های فرعی هشت سطح پرایمینگ بذر (مشابه آزمون مقدماتی) بودند. بیشترین ارتفاع بوته در محلول 5 درصد کلرید کلسیم و آبیاری پس از 150 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر و کمترین ارتفاع در سطح عدم پرایمینگ و آبیاری پس از 250 میلی­متر تبخیر مشاهده شد. بیشترین و کمترین وزن هزاردانه نیز به ­ترتیب در هیدروپرایمینگ با فاصله آبیاری 150 و در تیمار شاهد پس از 250 میلی­متر تبخیر اندازه­گیری شد. بالاترین میزان عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، کارایی مصرف آب، عملکرد روغن، درصد روغن و کمترین درصد پروتئین نیز در تیمار هیدروپرایمینگ به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

درصد پروتئین؛ درصد روغن؛ شاخص برداشت؛ کارایی مصرف آب؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060308,
author = {کاظمی, کامیار and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and نظامی, احمد and حمداله اسکندری},
title = {تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2016},
volume = {18},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8337},
pages = {373--388},
numpages = {15},
keywords = {درصد پروتئین؛ درصد روغن؛ شاخص برداشت؛ کارایی مصرف آب؛ گیاهچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود
%A کاظمی, کامیار
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A نظامی, احمد
%A حمداله اسکندری
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2016

[Download]