اولین کنفرانس یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23

عنوان : ( بهینه سازی استخراج پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) )

نویسندگان: افشین تیمورپور , علیرضا سیفی , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهیه و استخراج پروتوپلاست از بافت های گیاهی به منظور انجام پروژه های اصلاحی و مهندسی ژنتیک در گیاهان حایز اهمیت است. لذا پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی شرایط جداسازی پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی انجام شد. چهار تیمارمختلف شامل: آب، 101( CPW میلی گرم در لیتر 1480،KNO3 میلی گرم در لیتر ،CaCl2.2H2O 246 میلی گرم در لیتر 27/2،MgSO4.7H2O میلی گرم در لیتر KH2PO4 و 16 / 0 میلی گرم در لیتر KI (،محیط غذایی MS ، محلول Tris حاوی غلظت های متفاوت 10 ، 15 و 20 درصد ساکارز و حاوی 10 میل یگرم در میل یلیتر آنزیم پکتیناز به عنوان محلول استخراج ارزیابی شدند. با استفاده از این تیمارها پروتوپلاست جداسازی شد لیکن زنده مانی پروتوپلاس تها پس از 20 ساعت در این تیمارها کاما متفاوت بود. پروتوپلاست های استخراج شده با استفاده از محلول های استخراج آب، CPW و MS در تمامی غلظ تهای ساکارز پس از 20 ساعت از بین رفتند، ولی پروتوپلاست های استخراج شده با محلول Tris حاوی 15 درصد ساکارزپس از 20 ساعت زنده ماندند. از آنجا که برای بیان موقت ژن در پروتوپلاست نیاز به نگهداری پروتوپلاست های تیمار شده با DNA برای مدتی بین 16 - 8 ساعت است، روش جداسازی سازی پروتوپلاست ارائه شده در این پژوهش می تواند مطالعات بیان موقت ژن در پروتوپلاست گوجه فرنگی را تسهیل کند.

کلمات کلیدی

, پروتوپلاست, گوجه فرنگی, بیان موقت ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060310,
author = {تیمورپور, افشین and سیفی, علیرضا and مشتاقی, نسرین},
title = {بهینه سازی استخراج پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)},
booktitle = {اولین کنفرانس یافته های نوین در زیست شناسی},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {پروتوپلاست، گوجه فرنگی، بیان موقت ژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی استخراج پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)
%A تیمورپور, افشین
%A سیفی, علیرضا
%A مشتاقی, نسرین
%J اولین کنفرانس یافته های نوین در زیست شناسی
%D 2016

[Download]