اقتصاد و الگو سازی, دوره (4), شماره (13), سال (2015-4) , صفحات (81-104)

عنوان : ( بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران )

نویسندگان: ابوالفضل نوفرستی , سید محمدجواد رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ادبیات اقتصادی مطالعات بسیار زیادی در خصوص رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است لیکن در خصوص تأثیر توسعه بازار مالی بر توزیع درآمد مطالعات اندکی انجام شده است. به طور اخص در خصوص اثرات توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد تقریبا هیچ گونه مطالعه¬ای مشاهده نشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین توسعه مالی در بخش صادرات( که عمدتا از طریق توسعه موسسات اعتباری صادراتی انجام می شوند) و توزیع درآمد در ایران می¬باشد. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) است. ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، و نسبت تسهیلات اعطایی به بخش صادرات به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخص توسعه مالی در بخش صادرات مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای سالهای 1352 تا 1389 نشان می¬دهد که توسعه مالی در بخش صادرات، نابرابری درآمد در ایران را افزایش می¬دهد

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, نابرابری درآمد, توسعه مالی, تسهیلات صادراتی, موسسات اعتبار صادراتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060318,
author = {نوفرستی, ابوالفضل and رزمی, سید محمدجواد},
title = {بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران},
journal = {اقتصاد و الگو سازی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {13},
month = {April},
issn = {2476-5775},
pages = {81--104},
numpages = {23},
keywords = {توزیع درآمد، نابرابری درآمد، توسعه مالی، تسهیلات صادراتی، موسسات اعتبار صادراتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران
%A نوفرستی, ابوالفضل
%A رزمی, سید محمدجواد
%J اقتصاد و الگو سازی
%@ 2476-5775
%D 2015

[Download]