بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود )

نویسندگان: زهرا عراقی , کامران رهنما , فرخنده امتی , مجتبی ممرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رجوع به فایل مقاله

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060330,
author = {زهرا عراقی and کامران رهنما and فرخنده امتی and ممرآبادی, مجتبی},
title = {پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود
%A زهرا عراقی
%A کامران رهنما
%A فرخنده امتی
%A ممرآبادی, مجتبی
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]