آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, دوره (4), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (245-254)

عنوان : ( اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها )

نویسندگان: رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , محمد طیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی-عروقی یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در جهان محسوب می‌شوند. بیماری‌های قلبی-عروقی بیماری‌های وسیعی را دربرمی گیرد نظیر بیماری‌های عضلات قلب و سیستم عروق که وظیفه‌شان فراهم کردن نیازمندی‌های قلب، مغز و سایر ااندام­های حیاتی بدن است. در مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها پرداخته شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه­آزمایشی، 30 بیمار قلبی به‌صورت در دسترس از بیمارستان رسول اکرم شهر رشت انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه‌های آزمایش و کنترل، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. مداخله بر اساس 25 جلسه (150 دقیقه‌ای) برای بیماران گروه آزمایش انجام گرفت. داده‌ها بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) و توسط SPSS19 مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفت. یافته­ها: نمرات میانگین میزان کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن قبل و بعد از مداخله ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>p). به‌عبارتی‌دیگر، به نظر می‌رسد روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آنان مؤثر بوده است. نتیجه‌گیری: این درمان در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی مؤثر بوده است. بنابراین، به‌عنوان یک درمان اثربخش برای بهبود بهداشت روان پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, بیماری قلبی , کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060331,
author = {سلطانی شال, رضا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and عبدخدائی, محمدسعید and محمد طیبی},
title = {اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها},
journal = {آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت},
year = {2016},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۳۴۵-۳۲۶۵},
pages = {245--254},
numpages = {9},
keywords = {بیماری قلبی - کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها
%A سلطانی شال, رضا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A محمد طیبی
%J آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
%@ ۲۳۴۵-۳۲۶۵
%D 2016

[Download]