سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20

عنوان : ( تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از آرکیهای نمکدوست )

نویسندگان: مریم عبداله نیا , علی مخدومی , منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوذرات نقره کاربردهای فراوانی در علوم پزشکی، دارویی و صنایع مختلف دارند. تا کنون مطالعات بسیار اندکی در ارتباط با تولید نانو ذرات توسط آرکی های نمک دوست انجام شده است. در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی توانمندی این گروه از پروکاریوت ها در سنتز نانوذرات نقره، پروکاریوت های نمک دوست افراطی از حوضچه های نمکی چابهار جداسازی شدند. حداقل غلظت بازدارندگی نقره بر سویه ها تعیین و سویه های با بیشترین میزان مقاومت شناسایی شدند. سنتز زیستی نانوذرات نقره با دو روش: 1) تلقیح سویه های آرکی در محیط کشت مایع SW حاوی 5/0 میلی مولار نیترات نقره و نگهداری محیط های کشت در °C37 و در شیکر با دور rpm 150 و 2) افزودن محلول نیترات نقره با غلظت 5/0 میلی مولار به کشت میکروبی 7 روزه در دمای اتاق و تاریکی انجام گرفت. ارزیابی تولید نانو ذره با تغییر رنگ محلول واکنش بررسی و جذب نوری محلول حاوی نانوذرات سنتز شده توسط اسپکتروفوتومتری UV-vis تعیین گردید. از مجموع 50 سویه آرکی نمک دوست بدست آمده 32 سویه تا غلظت 1 میلی مولار، 9سویه تا غلظت 05/0 میلی مولار و 9 سویه تنها در محیط فاقد نیترات نقره قادر به رشد بودند. از میان سویه های با بیشترین مقاومت، سویه E106 متعلق به جنس Haloferax قادر به سنتز بیشترین میزان نانو ذرات نقره در هر دو روش بکار رفته بود. بر اساس نتایج حاصل، سویه های آرکی نمک دوست جداسازی شده از حوضچه های برداشت نمک گزینه های مناسبی جهت سنتز زیستی نانوذرات نقره می باشند.

کلمات کلیدی

, Haloferax , نانوذرات نقره, آرکیهای نمکدوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060359,
author = {عبداله نیا, مریم and مخدومی, علی and مشرقی, منصور},
title = {تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از آرکیهای نمکدوست},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {Haloferax ، نانوذرات نقره، آرکیهای نمکدوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از آرکیهای نمکدوست
%A عبداله نیا, مریم
%A مخدومی, علی
%A مشرقی, منصور
%J سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران
%D 2016

[Download]