اولین کنگره بین المللی حشره شناسی , 2015-08-29

عنوان : ( شناسایی دشمنان طبیعی پروانه برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال 1392 به¬منظور شناسایی دشمنان طبیعی لارو پروانه¬ی برگ¬خوار چغندرقند Spodoptera exigua مطالعه¬ای انجام شد. برای این منظور لاروهای سنین مختلف این گونه از مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران جمع¬آوری و در شرایط آزمایشگاهی نگه¬داری شدند. در این بررسی چندین گونه پارازیتوئید و پاتوژن شناسایی گردید. برای شناسایی ویروس-هاDNA این جدایه ها با استفاده از روش فنول-کلرفرم استخراج شد و با استفاده از مقایسه و بازسازی درخت تبارشناسی توالی DNA دو ناحیه¬ی ژنی lef8 و Polyhedrin شناسایی گردیدند. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر این بود که دو ویروس خالص شده، دو جدایه¬ی مجزا از گروه ویروس¬های MNPV بوده که به¬طور اختصاصی مربوط به گونه¬ی S. exigua می¬باشند. همچنین یک گونه قارچ بیمارگر حشرات نیز از روی لارو سن پنجم این آفت جمع¬آوری شد. پس از خالص¬سازی قارچ DNA، با استفاده از روش CTAB استخراج و با استناد به توالی¬ ناحیه¬ی ژنی ITS به¬عنوان Beauveria varroa معرفی شد. این قارچ پیش از این از روی گونه¬ای از خانواده¬ی Varroidae و Curculionidae گزارش شده بود. بنابراین در تحقیق حاضر گونه S. exigua به¬عنوان میزبان جدید این قارچ بیمارگر معرفی می¬گردد. همچنین این قارچ برای فون قارچ¬های ایران جدید بوده و در این بررسی برای اولین بار گزارش می¬شود. علاوه¬بر این تعدادی باکتری بیماری¬زای حشرات نیز از روی لاشه¬های S. exigua خالص گردید که مراحل تعیین هویت آن¬ها در حال انجام است. علاوه¬بر عوامل بیمارگر، در این بررسی پنج گونه زنبور و دو گونه مگس پارازیتوئید جمع¬آوری شد. این گونه¬ها ابتدا تا حدامکان با استفاده از مشخصات ریخت¬شناسی شناسایی و به¬منظور تایید برای تاکسونومیست متخصص ارسال گردید . سپس DNA با استفاده از چلکس 5 درصد استخراج شد و ناحیه ژنی COI تکثیر گردید. توالی¬های به دست آمده در بانک ژن (NCBI) بلاست شد. نتایج حاصل از بلاست عبارتند بودند از Meterorus rubens و Microplitis sp. از خانواده¬ی Braconidae (اندوپارازیتوئید لارو)، Sinophorus nr. xanthostomus و Anomalon sp. از خانواده¬ی Ichneumonidae (اندوپارازیتوئید شفیره)، گونه¬ای از خانواده¬ی Eulophidae (اکتوپارازیتوئید لارو). دو گونه مگس از خانواده¬ی Tachinidae نیز شناسایی گردید که اندوپارازیتوئید شفیره بودند. از میان عوامل شناسایی شده دو جدایه¬ی ویروس به علت فروانی و زهراگینی بالا از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, پاتولوژی حشرات, بیمارگر, پارازیتوئید, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060366,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی, جواد},
title = {شناسایی دشمنان طبیعی پروانه برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی حشره شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، پاتولوژی حشرات، بیمارگر، پارازیتوئید، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی دشمنان طبیعی پروانه برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی, جواد
%J اولین کنگره بین المللی حشره شناسی
%D 2015

[Download]