نقد ادبی, دوره (9), شماره (34), سال (2016-10) , صفحات (91-118)

عنوان : ( جهان‌های موازی و معنی‌شناسی روایت )

نویسندگان: سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیرنگ برخی از روایت‌ها به گونه‌ای خلاف‌عادت طرح‌ریزی شده است به طوری‌که مجموعِ چند حالتِ متضاد همزمان ارائه می‌شود. فهم و معنادار کردنِ این نوع روایات براساس هستی‌شناسیِ کلاسیک که اکثر ما خوانندگان با آن خو گرفته‌ایم ممکن نیست؛ بلکه نیازمند هستی‌شناسیِ دیگری همچون هستی‌شناسیِ کوانتومی است. چراکه در تفسیر «چندجهانیِ» مکانیک کوانتوم به فعلیت رسیدنِ «همۀ احتمالات» و جمع شدن حالت‌های متضاد ممکن است. بنابراین این مقاله یک پژوهش بینارشته‌ای است با هدف بررسیِ انواع روایاتِ به اصطلاح «چندجهانی» براساس مبانیِ مطرح در مکانیک کوانتوم. پرسش این پژوهش تبیین ارتباط میان مفهومِ جهان‌هایِ موازی در فیزیک و معنی‌شناسیِ روایت است یا به‌عبارتی، پاسخ به این پرسش که ایدۀ جهان‌های‌ موازی چه نقشی‌ در معنی‌شناسی ‌روایت دارد؟ نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روایات چندجهانی خواننده را به تفکر عمیق‌تر دربارۀ ذاتِ مکان، زمان، هویت، حافظه، به چالش کشیدن مرز میان امر واقعی و خیالی و مسایلی از این قبیل فرامی‌خواند.

کلمات کلیدی

, معنی‌شناسی روایت, جهان‌های موازی, مکانیک کوانتوم, روایات چندجهانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060367,
author = {بامشکی, سمیرا},
title = {جهان‌های موازی و معنی‌شناسی روایت},
journal = {نقد ادبی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {34},
month = {October},
issn = {2008-0360},
pages = {91--118},
numpages = {27},
keywords = {معنی‌شناسی روایت، جهان‌های موازی، مکانیک کوانتوم، روایات چندجهانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهان‌های موازی و معنی‌شناسی روایت
%A بامشکی, سمیرا
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2016

[Download]