اکو فیزیولوژی بذر, دوره (1), شماره (2), سال (2015-10) , صفحات (117-135)

عنوان : ( مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی )

نویسندگان: دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060371,
author = {دکتر محمد بهزاد امیری and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی},
journal = {اکو فیزیولوژی بذر},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2423-6675},
pages = {117--135},
numpages = {18},
keywords = {درصد جوانه زنی، گیاهان دارویی، میانگین زمان جوانه زنی، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی
%A دکتر محمد بهزاد امیری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J اکو فیزیولوژی بذر
%@ 2423-6675
%D 2015

[Download]