علوم قرآن و حدیث, دوره (49), شماره (2), سال (2017-4) , صفحات (9-30)

عنوان : ( ارزیابی نزول سورة «الم نشرح» در نصب امام علی )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , فاطمه زهرا آل ابراهیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطابق برخی روایات اهل بیت  نزول سوره مبارک «الم نشرح» و به ویژة آیة پایانی آن که می-فرماید:  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ  به واقعة غدیر و جریان نصب حضرت علی  به امامت امت اسلامی مربوط بوده, تقدیر آیه چنین است: «فاذا فَرَغتَ مِن نُبُوَّتِک فَانصَب علیاً اماماً». اثبات این مطلب در ظاهر با سه چالش جدّی روبروست: الف) فقدان خاستگاه روایی؛ ب) مکّی بودن سوره؛ ج) هماهنگ نبودن با قرائت. بررسی این سه چالش نشان می¬دهد که ارائه چنین تفسیری از آیه و سوره نه تنها احتمالی دور نیست که بسیار قابل قبول و مورد توجه می¬نماید, چه الف) از میان هفده روایت موجود در منابع شیعه و سنی دست کم در دو روایت صحیح السند آیه اینگونه تفسیر شده است؛ ب) سوره مبارک شرح به شهادت سیاق آیاتش و تأیید صریح و ضمنی شماری مفسران شیعه و سنی مدنی است؛ ج) آیه در قرائت مشهورش با معنای امر به نصب تناسب بیشتری دارد, گرچه این تفسیر با معنای خسته شدن در تفسیر مشهور نیز هماهنگ است.

کلمات کلیدی

, سورة الم نشرح, غدیر, نصب علی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060372,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and فاطمه زهرا آل ابراهیم},
title = {ارزیابی نزول سورة «الم نشرح» در نصب امام علی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2017},
volume = {49},
number = {2},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {سورة الم نشرح; غدیر; نصب علی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نزول سورة «الم نشرح» در نصب امام علی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A فاطمه زهرا آل ابراهیم
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2017

[Download]